Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

 • Administrator – Aleksander Buczek prowadzący działalność gospodarczą pn. FinTech Aleksander Buczek, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający nr NIP: 8992647363, REGON 369950678, adres: ul. Inżynierska 45/ 8, 53-228 Wrocław;
 • Abonament – opłacone prawo do korzystania z Usług dodatkowych przez Zarejestrowanego Użytkownika;
 • Konto – część Serwisu umożliwiająca dostęp do wybranych Usług;
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy;
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy;
 • Operator Płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495;
 • Powiadomienia – Usługi świadczone przez Administratora dla Zarejestrowanych Użytkowników, którzy wykupili Abonament, polegające na otrzymywaniu powiadomień e-mail o zmianach ujawnionych w MSiG – w zakresie odpowiadającym odpisowi pełnemu z KRS, dotyczących wybranych przez Użytkownika podmiotów zarejestrowanych w KRS;
 • REGON – Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wyszukiwarkakrs.pl, którego właścicielem jest Administrator;
 • VAT – Wykaz podatników VAT prowadzony przez Ministerstwo Finansów;
 • Usługa PayU – usługa płatnicza, w zakresie opłacenia Abonamentu przez Zarejestrowanego Użytkownika, świadczona przez Operatora Płatności;
 • Usługi – świadczone przez Administratora usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych Regulaminem, polegające m.in. na prezentowaniu informacji, w tym danych osobowych, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. z MSiG, REGON oraz VAT;
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu;
 • Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik posiadający Konto w Serwisie;
 • Niezarejestrowany Użytkownik – Użytkownik nieposiadający Konta w Serwisie (tzw. Użytkownik anonimowy).

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania Serwisu, w tym prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora, zasady dokonywania płatności za wybrane Usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez Administratora oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

2. Usługi świadczone są wyłącznie drogą elektroniczną.

3. Użytkownik może w każdej chwili uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu na stronie internetowej www.wyszukiwarkakrs.pl lub też sporządzić wydruk Regulaminu.

4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Administratora.

5. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów Javascript. Do korzystania z Powiadomień niezbędne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

6. Administrator informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe takie jak koń trojański, czy też spam (niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputer lub inne urządzenie multimedialne przed w/w zagrożeniami. W przypadkach niezależnych od Administratora, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zaistnienie w/w zagrożeń w trakcie korzystania z Serwisu.

7. Użytkownicy w trakcie korzystania z Serwisu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania i rozpowszechniania treści o charakterze pornograficznym, terrorystycznym, nakłaniającym do przemocy lub popełnienia przestępstwa, a także treści propagujących przemoc, rasizm i wszelkie inne objawy agresji i nienawiści. Ponadto Użytkownicy zobowiązani są powstrzymać się od czynności zmierzających do ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

§ 3. REJESTRACJA W SERWISIE

1. Usługi w zakresie rejestracji umożliwiają Użytkownikowi założenie Konta w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Administratora w ramach Serwisu.

2. Założenie konta w Serwisie umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych Usług oferowanych przez Administratora, w tym m.in. Powiadomień.

3. Usługi dla Zarejestrowanego Użytkownika obejmują przeglądanie informacji, w tym danych, zawartych w MSiG, REGON oraz w VAT - w zakresie odpowiadającym odpisowi pełnemu z KRS oraz pobieranie powyższych informacji w formacie PDF na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Założenie Konta wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasło.

5. Usługa rejestracji Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje Konto poprzez przesłanie Administratorowi żądania usunięcia Konta drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: administracja@wyszukiwarkakrs.pl.

§ 4. USŁUGI

1. Przedmiotem działalności Serwisu jest prezentowanie przez Administratora informacji o podmiotach wpisanych do KRS, w tym danych osobowych, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. z MSiG, REGON i VAT. Serwis nie prezentuje informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. W ramach Serwisu Niezarejestrowani Użytkownicy mogą przeglądać informacje, w tym dane osobowe, zawarte w MSiG, REGON i VAT w zakresie odpowiadającym odpisowi aktualnemu z KRS. Ponadto Użytkownicy mogą przeglądać aktualne powiązania kapitałowo-osobowe podmiotów zarejestrowanych w KRS.

3. W ramach Serwisu Zarejestrowani Użytkownicy mogą przeglądać informacje, w tym dane osobowe, zawarte w MSiG, REGON i VAT w zakresie odpowiadającym odpisowi pełnemu z KRS oraz pobierać powyższe informacje w formacie PDF. Ponadto Zarejestrowani Użytkownicy mogą przeglądać pełne (tj. zawierające dane historyczne) powiązania kapitałowo-osobowe podmiotów zarejestrowanych w KRS.

4. Treść publikowanych w Serwisie informacji pochodzi bezpośrednio ze źródeł publicznie dostępnych, tj. z MSiG, REGON i VAT, w zakresie informacji publikowanych w KRS. Wpisy w MSiG, REGON i VAT są prezentowane w Serwisie w innej formie niż w MSiG, REGON i VAT, ich treść nie jest jednak w żaden sposób modyfikowana.

5. Serwis nie jest w żaden sposób powiązany z polskim Ministerstwem Sprawiedliwości ani z jego komórką odpowiedzialną za wydawanie MSiG.

6. Serwis nie jest w żaden sposób powiązany z polskim Ministerstwem Finansów.

7. Serwis nie jest w żaden sposób powiązany z Krajowym Rejestrem Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ani z Głównym Urzędem Statystycznym.

8. Zmiany w informacjach o podmiotach wpisanych do KRS są aktualizowane zgodnie ze zmianami zamieszczanymi w MSiG i są aktualne na dzień wskazany jako data aktualizacji danych poszczególnych podmiotów zarejestrowanych w KRS. Administrator dokłada starań, aby wpisy w MSiG były publikowane w Serwisie niezwłocznie po ich publikacji w MSiG.

9. Niezarejestrowany Użytkownik może nieodpłatnie skorzystać z łącznie trzech wyświetleń (odsłon Serwisu) dziennie (np. profile spółek, powiązania kapitałowo-osobowe, REGON, VAT, wpisy do KRS).

10. Zarejestrowany Użytkownik, po zalogowaniu, może nieodpłatnie skorzystać z łącznie trzech wyświetleń (odsłon Serwisu) dziennie (np. profile spółek, powiązania kapitałowo-osobowe, REGON, VAT, wpisy do KRS) oraz posiada dostęp do danych historycznych podmiotów zarejestrowanych w KRS.

11. Zarejestrowany Użytkownik, który wykupił Abonament, po zalogowaniu, może skorzystać z nielimitowanej liczby wyświetleń (odsłon Serwisu) dziennie (np. profile spółek, powiązania kapitałowo-osobowe, REGON, VAT, wpisy do KRS), posiada dostęp do danych historycznych podmiotów zarejestrowanych w KRS i otrzymuje możliwość korzystania z Usług Dodatkowych polegających na otrzymywaniu powiadomień e-mail o zmianach ujawnionych w MSiG - w zakresie odpowiadającym odpisowi pełnemu z KRS, dotyczących wybranych przez Użytkownika podmiotów zarejestrowanych w KRS (dalej: „Powiadomienia”).

12. Każdorazowo korzystanie z Usług następuje na podstawie umowy zawartej na odległość pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 5. ABONAMENTY

1. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość zakupu następujących rodzajów Abonamentów:

 • Abonament 24-godzinny: zapewniający dostęp do Serwisu na zasadach określonych w § 4 ust. 10 powyżej przez 24 godziny od momentu wysłania przez Administratora e-maila do Zarejestrowanego Użytkownika o aktywacji Abonamentu;
 • Abonament miesięczny: zapewniający dostęp do Serwisu na zasadach określonych w § 4 ust. 10 powyżej przez 30 dni od momentu wysłania przez Administratora e-maila do Zarejestrowanego Użytkownika o aktywacji Abonamentu;
 • Abonament roczny: zapewniający dostęp do Serwisu na zasadach określonych w § 4 ust. 10 powyżej przez 360 dni od momentu wysłania przez Administratora e-maila do Zarejestrowanego Użytkownika o aktywacji Abonamentu.

2. Aktualne ceny Abonamentów znajdują się na stronie internetowej Serwisu i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w stawce obowiązującej zgodnie z przepisami.

3. Po zalogowaniu w Serwisie, Zarejestrowany Użytkownik może wybrać rodzaj Abonamentu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§ 6. ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI

1. W celu skorzystania z Usług określonych w § 4 ust. 10 powyżej Zarejestrowany Użytkownik składa zamówienie na w/w Usługi poprzez wybranie rodzaju Abonamentu oraz jego opłacenie.

2. Po dokonaniu wyboru w zakresie rodzaju Abonamentu, Zarejestrowany Użytkownik zostaje przekierowany do zewnętrznej strony internetowej celem opłacenia Abonamentu.

3. Operator Płatności realizując Usługę PayU występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 794). Organem sprawującym nadzór nad Operatorem Płatności jest Komisja Nadzoru Finansowego. Operator Płatności został wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP 1/2012.

4. Płatności za pośrednictwem systemu PayU prowadzonego przez Operatora Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Operatora Płatności przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

5. Administrator za pośrednictwem Operatora Płatności udostępnia Zarejestrowanym Użytkownikom odpowiedni formularz wyboru sposobu płatności za Usługę.

6. Zarejestrowany Użytkownik, po zatwierdzeniu formularza i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu PayU, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową partnera Operatora Płatności będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową partnera Operatora Płatności będącego bankiem.

7. W celu dokonania płatności Zarejestrowany Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera Operatora Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stornach i automatycznie uzupełnionym przez Operatora Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.

8. Płatność za Usługi może być dokonywana jedynie w złotych polskich, a wskazana do zapłaty kwota stanowi kwotę brutto (zawiera podatek od towarów i usług (VAT).

9. Poufne dane dotyczące płatności, w szczególności parametry logowania do rachunków bankowych i autoryzowania transakcji, w całości obsługiwane są przez zewnętrzny certyfikowany serwis Operatora Płatności. Zarejestrowany Użytkownik korzystający z zapłaty za pomocą Operatora Płatności, w momencie finalizowania transakcji, przekierowany jest do zabezpieczonego serwisu Operatora Płatności.

10. Zamówienie jest realizowane z chwilą potwierdzonej przez Operatora Płatności realizacji płatności i wysłania do Zarejestrowanego Użytkownika e-maila o aktywacji Abonamentu.

11. Akceptując Regulamin, Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w faktur w formie elektronicznej, na adres e-mail podany w trakcie rejestracji w Serwisie. Zarejestrowany Użytkownik może wyrazić sprzeciw w zakresie wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, poprzez wysłanie e-mail na adres: administracja@wyszukiwarkakrs.pl.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Zarejestrowany Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, może na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 287) odstąpić od umowy zawartej z Administratorem za pośrednictwem Serwisu, bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: ul. Inżynierska 45/ 8, 53-228 Wrocław lub na adres e-mail: administracja@wyszukiwarkakrs.pl, w terminie 14 dni od uzyskania dostępu do Serwisu na zasadach określonych w § 4 ust. 10 powyżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny pod niniejszym linkiem.

2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie ma zastosowania w przypadku gdy Administrator wykonał w pełni Usługi za wyraźną zgodą konsumenta (w przypadku zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru), który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia.

3. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik zażąda rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Zarejestrowany Użytkownik zapłaci kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Zarejestrowany Użytkownik poinformował Administratora o odstąpieniu od umowy.

4. Administrator dokonuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwrócić Zarejestrowanemu Użytkownikowi dokonane przez niego płatności.

5. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto w trakcie składania zamówienia, chyba że Zarejestrowany Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH POCHODZĄCYCH Z PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH ŹRÓDEŁ

1. Administrator prezentuje w Serwisie dane osobowe pobrane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. z MSiG, w zakresie informacji publikowanych w KRS.

2. Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w MSiG w zakresie odpowiadającym odpisowi pełnemu z KRS, w szczególności w kategoriach: imiona, nazwiska, data urodzenia, wiek, numer PESEL, informacje o funkcjach pełnionych przez osobę w podmiocie wpisanym do KRS, jeśli występuje: ilość i wartość posiadanych udziałów/akcji.

3. Administrator przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, w celu ich udostępniania w Serwisie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04, dalej jako „RODO”, jako niezbędne do realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, tj. do rzetelnego świadczenia oferowanych przez niego usług informacyjnych oraz wspierania transparentności obrotu gospodarczego.

4. Administrator jest administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 2 powyżej, w rozumieniu RODO.

5. Administrator udostępnia dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, w ramach Serwisu Użytkownikom oraz Zarejestrowanym Użytkownikom oraz może udostępniać powyższe dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7. Administrator przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, przez okres niezbędny do świadczenia Usług określonych w §4 powyżej.

8. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby, których dane Administrator przetwarza, mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Na zasadach określonych w RODO, osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania lub przenoszenia, prawo zgłoszenia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby zgłaszającej sprzeciw oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie lub usunięcia jej danych osobowych. Powyższe uprawnienia mogą być jednak ograniczone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

10. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

1. Administratorem danych osobowych wskazanych przy rejestracji Konta, tj. danych w zakresie: imienia, nazwiska oraz adresu email jest Administrator. W przypadku wystawiania faktury dla osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, Administrator przetwarza również nazwę (firmę), adres prowadzonej działalności i numer NIP w/w osoby. W przypadku wystawienia faktury dla osoby fizycznej nieprowadzącej jednoosobowej działalności gospodarczej, Administrator przetwarza również imię i nazwisko oraz nie przetwarza numeru NIP w/w osoby.

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 • obsługi i rejestracji Konta, świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Zarejestrowanym Użytkownikom treści dostępnych w Serwisie oraz wysyłania Powiadomień (podstawa prawna: art. 6, ust. 1 lit. b) RODO);
 • wypełnienia obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa, np. obowiązki księgowo-rozliczeniowe - w odniesieniu do wystawianych faktur (podstawa prawna: art. 6, ust. 1 lit. c) RODO;
 • bieżącego kontaktu z Zarejestrowanym Użytkownikiem, w tym rozpatrywanie reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia i ustalenia roszczeń lub obrony przed nimi w celu ochrony praw Administratora, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6, ust. 1 lit. f) RODO).

3. Administrator może udostępniać dane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny dla prowadzenia Konta, świadczenia Usług i rozpatrywania reklamacji, jak również przez okres niezbędny do zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z przetwarzaniem określonych danych lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5. Zarejestrowanym Użytkownikom przysługują na zasadach RODO:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania lub przenoszenia;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby zgłaszającej skargę narusza przepisy RODO;
 • prawo zgłoszenia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby zgłaszającej sprzeciw, w tym do profilowania, oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie lub usunięcia jej danych osobowych. Powyższe uprawnienia mogą być jednak ograniczone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rejestracji Konta w Serwisie.

7. Dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników mogą być przekazane poza teren Unii Europejskiej/EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. mogą być przekazane do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej Google) z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług Google takich jak m.in. Google Analytics. Administrator informuje, że w przypadku przesyłania danych z EOG do innych krajów, np. Stanów Zjednoczonych, Google przestrzega przepisów prawa zapewniających analogiczny poziom ochrony w stosunku do przepisów Unii Europejskiej. Zgodnie ze złożonym przez Google oświadczeniem dotyczącym Tarczy Prywatności Google przestrzega zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ze Szwajcarii. Firma Google ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe udostępniane podmiotom zewnętrznym na zasadach tzw. dalszego przekazywania danych w celu ich zewnętrznego przetwarzania w imieniu firmy Google, zgodnie z treścią sekcji „Informacje udostępniane przez Google”. Aby uzyskać więcej informacji o programie Tarcza Prywatności i zapoznać się z oświadczeniem firmy Google, wejdź na stronę programu Tarcza Prywatności. Google zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczenia Danych Osobowych klientów za pomocom wzorcowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu przez Google wzorcowych klauzul umownych można znaleźć na stronie https://privacy.google.com/businesses/.

8. Dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do złożenia w formie elektronicznej wniosku o usunięcie konta oraz przechowywanych w Serwisie danych osobowych (poprzez wysłanie e-mail na adres: administracja@wyszukiwarkakrs.pl).

§ 10. REKLAMACJE

1. Reklamacje składa się na adres Administratora: ul. Inżynierska 45/ 8, 53-228 Wrocław lub w formie elektronicznej na adres: reklamacje@wyszukiwarkakrs.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby składającej reklamację, określenie przedmiotu reklamacji oraz żądanie osoby składającej reklamację.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Administratora reklamacji.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

4. Administrator ma prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku:

 • zmiany przepisów prawa;
 • zmiany warunków technicznych świadczenia Usług;
 • zmian organizacyjnych po stronie Administratora.

5. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Zarejestrowanego Użytkownika podany w momencie rejestracji Konta, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

6. W przypadku niewyrażenia zgody na zmienione warunki Regulaminu, Zarejestrowany Użytkownik może wyrazić sprzeciw, poprzez wysłanie informacji w tym zakresie na adres: administracja@wyszukiwarkakrs.pl. W takim przypadku Konto zostanie zamknięte w dniu wejścia w życie zmian w Regulaminie lub w przypadku Zarejestrowanych Użytkowników, którzy wykupili Abonament – do czasu upływu Abonamentu. W przypadku braku sprzeciwu uznaje się, iż Zarejestrowany Użytkownik zaakceptował zmiany Regulaminu.