Regulamin

§ 1. DEFINICJE

 1. Konto – część Serwisu umożliwiająca dostęp do wybranych Usług;
 2. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy;
 3. MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy, ogólnopolski dziennik urzędowy wydawany przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin;
 5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wyszukiwarkakrs.pl, jego oprogramowanie i bazy danych;
 6. Usługi – wszystkie usługi oferowane w Serwisie;
 7. Użytkownik – każda osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu;
 8. Zarejestrowany użytkownik – Użytkownik posiadający Konto w Serwisie.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania oraz korzystania z Usług Serwisu www.wyszukiwarkakrs.pl, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników serwisu oraz Administratora serwisu. Postanowienia Serwisu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności uregulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu. Korzystanie z oferowanych Usług jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

§ 3. USŁUGI INFORMACYJNE

1. Przedmiotem działalności Serwisu jest prowadzenie przez Administratora serwisu bazy danych podmiotów objętych KRS oraz umieszczonych w MSiG, w których gromadzone dane są jawne i powszechnie dostępne. Zamieszczona w Serwisie wyszukiwarka KRS umożliwia Użytkownikom dostęp do wiedzy o spółkach, stowarzyszeniach, związkach (pracodawców, zawodowych, sportowych), spółdzielniach, towarzystwach, cechach, izbach rzemieślniczych oraz organizacjach pożytku publicznego.

2. Serwis w ramach świadczonych Usług umożliwia:

 • wyszukiwanie podmiotów indeksowanych przez KRS według numeru KRS oraz nazwy podmiotu (wszyscy Użytkownicy)
 • przeglądanie aktualnych profili podmiotów zarejestrowanych w KRS (wszyscy Użytkownicy)
 • przeglądanie pełnych (zawierających dane historyczne) profili podmiotów zarejestrowanych w KRS (Zarejestrowani użytkownicy)
 • przeglądanie aktualnych powiązań kapitałowo-osobowych podmiotów zarejestrowanych w KRS (wszyscy Użytkownicy)
 • przeglądanie pełnych (zawierających dane historyczne) powiązań kapitałowo-osobowych podmiotów zarejestrowanych w KRS (Zarejestrowani użytkownicy)

3. Serwis bezpłatnie udostępnia informacje o podmiotach wpisanych do KRS na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. Treść publikowanych w serwisie wpisów do KRS pochodzi bezpośrednio z MSiG. Wpisy do KRS publikowane w MSiG są prezentowane w Serwisie w innej formie niż w MSiG, ich treść nie jest jednak w żaden sposób modyfikowana.

5. Zmiany w informacjach o podmiotach wpisanych do KRS są aktualizowane zgodnie ze zmianami zamieszczanymi w treści KRS oraz MSiG.

6. Administrator serwisu dokłada starań, aby wpisy do KRS z bieżących numerów MSiG były publikowane w Serwisie niezwłocznie po ich wydaniu i rozpowszechnieniu przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

7. Administrator zastrzega, że dane podmiotów umieszczonych w Serwisie są aktualne na dzień wskazany jako data aktualizacji danych poszczególnych podmiotów, a Użytkownik serwisu korzysta z danych na własną odpowiedzialność.

§ 4. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Serwis i jego elementy, w szczególności oprogramowanie i bazy danych, są chronione przepisami prawa polskiego (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.; Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 ze zm.) oraz przepisami konwencji międzynarodowych, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi. Prawa autorskie do Serwisu i jego elementów, z wyłączeniem treści ogłoszeń pochodzących z MSiG, przysługują tylko i wyłącznie Administratorowi serwisu.

2. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany statusu wybranych Usług tj. do wprowadzenia opłat za dostęp bądź wymogu wcześniejszej rejestracji.

3. Użytkownicy nie mogą korzystać z oferowanych Usług w sposób powodujący nadmierne obciążenie infrastruktury technicznej Serwisu (np. wysyłając do serwera znaczną liczbę żądań HTTP w krótkim okresie).

4. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta i dostępu do Serwisu Użytkownikom nieprzestrzegającym postanowień Regulaminu.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator serwisu zastrzega, że na jawność rejestrów przedsiębiorców składa się jawność formalna (określona w art. 24 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 u.s.d.g i art. 10 ust. 1 u. KRS ) oznaczająca, że każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz w MSiG.

2. Administrator serwisu zastrzega, że funkcjonowanie w obrocie prawnym przepisów zakładających jawność wpisów dokonywanych w rejestrach prowadzonych przez KRS oraz MSiG, skutkuje jawnością danych osobowych (imię, nazwisko oraz numer PESEL) podmiotów tam wpisanych i tym samym wyłączeniem w stosunku do nich stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Administrator serwisu zastrzega również, że zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z ochrony przewidzianej ww. ustawą nie korzystają urzędowe dokumenty i materiały, do których zalicza się KRS oraz MSiG.

4. Serwis nie jest w żaden sposób powiązany z polskim Ministerstwem Sprawiedliwości ani z jego komórką odpowiedzialną za wydawanie MSiG.

5. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za pojawienie się w Serwisie niedokładnej, błędnej, nieprawdziwej informacji oraz za sposób jej użycia. Serwis nie może być traktowany jako oficjalne źródło informacji, które może wywierać wpływ na jakąkolwiek sytuację prawną lub faktyczną. Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wykluczona.

6. Administrator serwisu nie będzie poprawiał publikowanych w Serwisie treści ogłoszeń i wpisów do KRS na wniosek zainteresowanej osoby, jeśli osoba ta nie wykaże, że treść ogłoszenia lub wpisu w Serwisie różni się od treści opublikowanej w MSiG.

7. Administrator serwisu nie wyraża zgody na pobieranie danych przez Użytkowników za pośrednictwem programów komputerowych.

8. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania bazy danych wynikające z nieuprawnionych działań Użytkowników, siły wyższej lub osób trzecich.

§ 6. DANE OSOBOWE

1. Dokonując rejestracji Konta w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, nip) w celach marketingowych. Dane te nie będą przetwarzane w żaden inny sposób ani też udostępniane podmiotom i osobom trzecim.

2. Zarejestrowanemu użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania, a także do usunięcia w dowolnym momencie Konta i wszystkich powiązanych z nim danych. Aby usunąć Konto, należy skontaktować się z Administratorem serwisu korzystając z formularza kontaktowego. Administrator Serwisu zobowiązuje się do usunięcia Konta niezwłocznie po otrzymaniu takiej wiadomości.

3. Przy rejestracji Konta Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany przy rejestracji adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

§ 7. RODO

1. Administrator serwisu przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, ponieważ jest to niezbędne do realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów tj. do rzetelnego świadczenia oferowanych przez niego usług informacyjnych. Podstawowe usługi świadczone przez Administratora serwisu zostały opisane w § 3 niniejszego regulaminu.

2. Przetwarzane na dużą skalę przez Administratora serwisu dane osobowe pochodzą wyłącznie z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Dlatego też w systemie przechowywane są następujące dane osobowe pochodzące z tegoż źródła: imię, nazwisko oraz numer PESEL.

3. Administrator będzie przechowywać te dane w swoich zbiorach oraz przetwarzać je przez okres niezbędny do świadczenia usług opisanych w pkt 2.

4. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby, których dane Administrator serwisu przetwarza w swoich zbiorach, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

5. Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

2. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeśli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw właściwych.

5. Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Serwisu i akceptuje jego warunki.