Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

 • Administrator – Aleksander Buczek prowadzący działalność gospodarczą pn. FinTech Aleksander Buczek, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający nr NIP: 8992647363, REGON 369950678, adres: ul. Inżynierska 45/ 8, 53-228 Wrocław;
 • Konto – część Serwisu umożliwiająca dostęp do wybranych Usług;
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy;
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wyszukiwarkakrs.pl, którego właścicielem jest Administrator;
 • Usługi – świadczone przez Administratora usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych Regulaminem, polegające na prezentowaniu informacji, w tym danych osobowych, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. z MSiG oraz polegające na rejestracji Użytkowników w Serwisie;
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu;
 • Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik posiadający Konto w Serwisie.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania Serwisu, w tym prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

2. Usługi świadczone są wyłącznie drogą elektroniczną.

3. Użytkownik może w każdej chwili uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu na stronie internetowej www.wyszukiwarkakrs.pl lub też sporządzić wydruk Regulaminu.

4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Administratora.

5. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów Javascript.

6. Administrator informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe takie jak koń trojański, czy też spam (niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputer lub inne urządzenie multimedialne przed w/w zagrożeniami. W przypadkach niezależnych od Administratora, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zaistnienie w/w zagrożeń w trakcie korzystania z Serwisu.

7. Użytkownicy w trakcie korzystania z Serwisu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania i rozpowszechniania treści o charakterze pornograficznym, terrorystycznym, nakłaniającym do przemocy lub popełnienia przestępstwa, a także treści propagujących przemoc, rasizm i wszelkie inne objawy agresji i nienawiści. Ponadto Użytkownicy zobowiązani są powstrzymać się od czynności zmierzających do ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

§ 3. REJESTRACJA W SERWISIE

1. Usługi w zakresie rejestracji umożliwiają Użytkownikowi założenie Konta w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Administratora w ramach Serwisu.

2. Założenie konta w Serwisie umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych usług oferowanych przez Administratora.

3. Usługi dla Zarejestrowanego Użytkownika obejmują przeglądanie informacji, w tym danych osobowych, zawartych w MSiG w zakresie odpowiadającym odpisowi pełnemu z KRS oraz pobieranie powyższych informacje w formacie PDF.

4. Założenie Konta wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasło.

5. Usługa rejestracji Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje Konto poprzez przesłanie Administratorowi żądania usunięcia Konta drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: administracja@wyszukiwarkakrs.pl.

§ 4. USŁUGI INFORMACYJNE

1. Przedmiotem działalności Serwisu jest bezpłatne prezentowanie przez Administratora informacji o podmiotach wpisanych do KRS, w tym danych osobowych, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. z MSiG.

2. W ramach Serwisu Użytkownicy mogą przeglądać informacje, w tym dane osobowe, zawarte w MSiG w zakresie odpowiadającym odpisowi aktualnemu z KRS. Ponadto Użytkownicy mogą przeglądać aktualne powiązania kapitałowo-osobowe podmiotów zarejestrowanych w KRS.

3. W ramach Serwisu Zarejestrowani Użytkownicy mogą przeglądać informacje, w tym dane osobowe, zawarte w MSiG w zakresie odpowiadającym odpisowi pełnemu z KRS oraz pobierać powyższe informacje w formacie PDF. Ponadto Zarejestrowani Użytkownicy mogą przeglądać pełne (tj. zawierające dane historyczne) powiązania kapitałowo-osobowe podmiotów zarejestrowanych w KRS.

4. Treść publikowanych w Serwisie informacji pochodzi bezpośrednio ze źródeł publicznie dostępnych, tj. z MSiG, w zakresie informacji publikowanych w KRS. Wpisy w MSiG są prezentowane w Serwisie w innej formie niż w MSiG, ich treść nie jest jednak w żaden sposób modyfikowana.

5. Serwis nie jest w żaden sposób powiązany z polskim Ministerstwem Sprawiedliwości ani z jego komórką odpowiedzialną za wydawanie MSiG.

6. Zmiany w informacjach o podmiotach wpisanych do KRS są aktualizowane zgodnie ze zmianami zamieszczanymi w MSiG i są aktualne na dzień wskazany jako data aktualizacji danych poszczególnych podmiotów zarejestrowanych w KRS.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH POCHODZĄCYCH Z PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH ŹRÓDEŁ

1. Administrator prezentuje w Serwisie dane osobowe pobrane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. z MSiG, w zakresie informacji publikowanych w KRS.

2. Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w MSiG w zakresie odpowiadającym odpisowi pełnemu z KRS, w szczególności w kategoriach: imiona, nazwiska, data urodzenia, wiek, numer PESEL, informacje o funkcjach pełnionych przez osobę w podmiocie wpisanym do KRS, jeśli występuje: ilość i wartość posiadanych udziałów/akcji.

3. Administrator przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, w celu ich udostępniania w Serwisie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04, dalej jako „RODO”, jako niezbędne do realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, tj. do rzetelnego świadczenia oferowanych przez niego usług informacyjnych oraz wspierania transparentności obrotu gospodarczego.

4. Administrator jest administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 2 powyżej, w rozumieniu RODO.

5. Administrator udostępnia dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, w ramach Serwisu Użytkownikom oraz Zarejestrowanym Użytkownikom oraz może udostępniać powyższe dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7. Administrator przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, przez okres niezbędny do świadczenia Usług określonych w §4 powyżej.

8. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby, których dane Administrator przetwarza, mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Na zasadach określonych w RODO, osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania lub przenoszenia, prawo zgłoszenia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby zgłaszającej sprzeciw oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie lub usunięcia jej danych osobowych. Powyższe uprawnienia mogą być jednak ograniczone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

10. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

1. Administratorem danych osobowych wskazanych przy rejestracji Konta, tj. danych w zakresie: imienia, nazwiska oraz adresu email jest Administrator.

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 • obsługi i rejestracji Konta, świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Zarejestrowanym Użytkownikom treści dostępnych w Serwisie (podstawa prawna: art. 6, ust. 1 lit. b) RODO);
 • bieżącego kontaktu z Zarejestrowanym Użytkownikiem, w tym rozpatrywanie reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia i ustalenia roszczeń lub obrony przed nimi w celu ochrony praw Administratora, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6, ust. 1 lit. f) RODO).

3. Administrator może udostępniać dane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny dla prowadzenia Konta i rozpatrywania reklamacji, jak również przez okres niezbędny do zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z przetwarzaniem określonych danych lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5. Zarejestrowanym Użytkownikom przysługują na zasadach RODO:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania lub przenoszenia;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby zgłaszającej skargę narusza przepisy RODO;
 • prawo zgłoszenia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby zgłaszającej sprzeciw, w tym do profilowania, oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie lub usunięcia jej danych osobowych. Powyższe uprawnienia mogą być jednak ograniczone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rejestracji Konta w Serwisie.

7. Dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników mogą być przekazane poza teren Unii Europejskiej/EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. mogą być przekazane do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej Google) z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług Google takich jak m.in. Google Analytics. Administrator informuje, że w przypadku przesyłania danych z EOG do innych krajów, np. Stanów Zjednoczonych, Google przestrzega przepisów prawa zapewniających analogiczny poziom ochrony w stosunku do przepisów Unii Europejskiej. Zgodnie ze złożonym przez Google oświadczeniem dotyczącym Tarczy Prywatności Google przestrzega zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ze Szwajcarii. Firma Google ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe udostępniane podmiotom zewnętrznym na zasadach tzw. dalszego przekazywania danych w celu ich zewnętrznego przetwarzania w imieniu firmy Google, zgodnie z treścią sekcji „Informacje udostępniane przez Google”. Aby uzyskać więcej informacji o programie Tarcza Prywatności i zapoznać się z oświadczeniem firmy Google, wejdź na stronę programu Tarcza Prywatności. Google zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczenia Danych Osobowych klientów za pomocom wzorcowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu przez Google wzorcowych klauzul umownych można znaleźć na stronie https://privacy.google.com/businesses/.

8. Dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 7. REKLAMACJE

1. Reklamacje składa się na adres Administratora: ul. Inżynierska 45/ 8, 53-228 Wrocław lub w formie elektronicznej na adres: reklamacje@wyszukiwarkakrs.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby składającej reklamację, określenie przedmiotu reklamacji oraz żądanie osoby składającej reklamację.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Administratora reklamacji.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

4. Administrator ma prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku:

 • zmiany przepisów prawa;
 • zmiany warunków technicznych świadczenia Usług;
 • zmian organizacyjnych po stronie Administratora.

5. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres email Zarejestrowanego Użytkownika podany w momencie rejestracji Konta, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

6. W przypadku niewyrażenia zgody na zmienione warunki Regulaminu, Zarejestrowany Użytkownik może wyrazić sprzeciw, poprzez wysłanie informacji w tym zakresie na adres: administracja@wyszukiwarkakrs.pl. W takim przypadku Konto zostanie zamknięte w dniu wejścia w życie zmian w Regulaminie. W przypadku braku sprzeciwu uznaje się, iż Zarejestrowany Użytkownik zaakceptował zmiany Regulaminu.