FUNDACJA PULS-MEDIC

Stan na dzień 2024-02-26 godz. 09:56:49
Numer KRS: 0000964927
Numer REGON: 521712846
Numer NIP: 5833448158
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
521712846
NIP:
5833448158
status NIP:
-
nazwa:
FUNDACJA PULS-MEDIC
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
1 - OSOBA PRAWNA
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
148 - FUNDACJE
kod i nazwa formy własności:
-
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000964927
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
POMORSKIE
powiat:
Gdańsk
gmina:
Gdańsk
miejscowość:
Gdańsk
ulica:
ul. Tytusa Chałubińskiego
nr nieruchomości:
23
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
80809
miejscowość poczty:
Gdańsk
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2022-04-07
data powstania:
2022-04-07
data rozpoczęcia działalności:
2022-04-07
data wpisu do REGON:
2022-04-08
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
Nie znaleziono wpisu w rejestrze REGON dla wybranego numeru REGON/KRS.
Pozostałe działalności według PKD
8622Z
PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
8690C
PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
8690E
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
8710Z
POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ
8720Z
POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
8730Z
POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
8790Z
POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
8810Z
POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
8891Z
OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI
8899Z
POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA