STOWARZYSZENIE NA RZECZ POLSKIEGO KUNSZTU RZEMIEŚLNICZEGO WOLNY KRAFT

Stan na dzień 2021-06-12 godz. 19:05:12
Numer KRS: 0000855879
Numer REGON: 387245894
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
387245894
NIP:
7010999434
status NIP:
-
nazwa:
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POLSKIEGO KUNSZTU RZEMIEŚLNICZEGO WOLNY KRAFT
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
1 - OSOBA PRAWNA
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
155 - STOWARZYSZENIA
kod i nazwa formy własności:
215 - WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000855879
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
MAZOWIECKIE
powiat:
Warszawa
gmina:
Ochota
miejscowość:
Warszawa
ulica:
ul. Władysława Korotyńskiego
nr nieruchomości:
48
nr lokalu:
109
kod pocztowy:
02123
miejscowość poczty:
Warszawa
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-10-06
data powstania:
2020-10-06
data rozpoczęcia działalności:
2020-10-06
data wpisu do REGON:
2020-10-08
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
9499Z
DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Pozostałe działalności według PKD
4711Z
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
5819Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
6209Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
6399Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
7120A
BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI
7311Z
DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
7320Z
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
7490Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
8559B
POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
9003Z
ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA