WTL80 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-28 godz. 06:36:27
Numer KRS: 0000862712
Numer REGON: 387243228
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
387243228
NIP:
7010999405
status NIP:
-
nazwa:
WTL80 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
1 - OSOBA PRAWNA
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
117 - SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
kod i nazwa formy własności:
-
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000862712
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
MAZOWIECKIE
powiat:
Warszawa
gmina:
Ochota
miejscowość:
Warszawa
ulica:
ul. Włodarzewska
nr nieruchomości:
4
nr lokalu:
9
kod pocztowy:
02384
miejscowość poczty:
Warszawa
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-10-06
data powstania:
2020-10-06
data rozpoczęcia działalności:
2020-10-06
data wpisu do REGON:
2020-10-08
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
3511Z
WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Pozostałe działalności według PKD
3513Z
DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
3514Z
HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
4299Z
ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
4312Z
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
4321Z
WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
6419Z
POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
7022Z
POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
7112Z
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
8299Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA