FUNDACJA ZIELONA ENERGIA

Stan na dzień 2021-06-12 godz. 20:19:10
Numer KRS: 0000863747
Numer REGON: 387236263
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
387236263
NIP:
9292044628
status NIP:
-
nazwa:
FUNDACJA ZIELONA ENERGIA
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
1 - OSOBA PRAWNA
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
148 - FUNDACJE
kod i nazwa formy własności:
215 - WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000863747
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
LUBUSKIE
powiat:
Zielona Góra
gmina:
Zielona Góra
miejscowość:
Zielona Góra
ulica:
ul. Wiejska
nr nieruchomości:
2
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
65609
miejscowość poczty:
Zielona Góra
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-10-07
data powstania:
2020-10-07
data rozpoczęcia działalności:
2020-10-07
data wpisu do REGON:
2020-10-08
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
9499Z
DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Pozostałe działalności według PKD
4329Z
WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
4711Z
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
4719Z
POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4791Z
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
6391Z
DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH
6399Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
7112Z
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
7120A
BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI
7120B
POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
7410Z
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
8299Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
8551Z
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
8552Z
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
8553Z
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU
8559A
NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH
8559B
POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
8560Z
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ