DELFOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-31 godz. 06:56:13
Numer KRS: 0000863212
Numer REGON: 387232756
Numer NIP: 5892061231
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
387232756
NIP:
5892061231
status NIP:
-
nazwa:
DELFOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
1 - OSOBA PRAWNA
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
117 - SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
kod i nazwa formy własności:
-
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000863212
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
POMORSKIE
powiat:
kartuski
gmina:
Żukowo
miejscowość:
Żukowo
ulica:
ul. Piłsudskiego
nr nieruchomości:
32
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
83330
miejscowość poczty:
Żukowo
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-10-07
data powstania:
2020-10-07
data rozpoczęcia działalności:
2020-10-07
data wpisu do REGON:
2020-10-07
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
2511Z
PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
Pozostałe działalności według PKD
1011Z
PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
1012Z
PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU
1013Z
PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO
1020Z
PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW
1031Z
PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW
1032Z
PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW
1039Z
POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW
1041Z
PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH
1042Z
PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH
1051Z
PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW
1052Z
PRODUKCJA LODÓW
1061Z
WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ
1062Z
WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH
1071Z
PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
1072Z
PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
1073Z
PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH
1081Z
PRODUKCJA CUKRU
1082Z
PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH
1083Z
PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY
1084Z
PRODUKCJA PRZYPRAW
1085Z
WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ
1086Z
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ
1089Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
1091Z
PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
1092Z
PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
2512Z
PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
2521Z
PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2529Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
2530Z
PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
2540Z
PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI
2550Z
KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
2561Z
OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
2562Z
OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2571Z
PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW
2572Z
PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW
2573Z
PRODUKCJA NARZĘDZI
2591Z
PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH
2592Z
PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI
2593Z
PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN
2594Z
PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB
2599Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
3101Z
PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
3102Z
PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH
3103Z
PRODUKCJA MATERACÓW
3109Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
3311Z
NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
3312Z
NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
3313Z
NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
3314Z
NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
3315Z
NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI
3316Z
NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH
3317Z
NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
3319Z
NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
3320Z
INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
4110Z
REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
4120Z
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
4211Z
ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
4212Z
ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
4213Z
ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
4221Z
ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
4222Z
ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
4291Z
ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
4299Z
ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
4311Z
ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
4312Z
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
4313Z
WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
4321Z
WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
4322Z
WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
4329Z
WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
4331Z
TYNKOWANIE
4332Z
ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
4333Z
POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
4334Z
MALOWANIE I SZKLENIE
4339Z
WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
4391Z
WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
4399Z
POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
8110Z
DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
8121Z
NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
8122Z
SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
8129Z
POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
8130Z
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
8211Z
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
8219Z
WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
8220Z
DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)
8230Z
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
8291Z
DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE
8292Z
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
8299Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA