TWÓJ WYMARZONY DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-11-28 godz. 17:02:30
Numer KRS: 0000863000
Numer REGON: 387190762
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
387190762
NIP:
7521461635
status NIP:
-
nazwa:
TWÓJ WYMARZONY DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
120 - SPÓŁKI KOMANDYTOWE
kod i nazwa formy własności:
-
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000863000
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
OPOLSKIE
powiat:
namysłowski
gmina:
Namysłów
miejscowość:
Namysłów
ulica:
ul. Oławska
nr nieruchomości:
30A
nr lokalu:
1
kod pocztowy:
46100
miejscowość poczty:
Namysłów
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-10-01
data powstania:
2020-10-01
data rozpoczęcia działalności:
2020-10-01
data wpisu do REGON:
2020-10-03
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
6810Z
KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Pozostałe działalności według PKD
4110Z
REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
4311Z
ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
4321Z
WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
6491Z
LEASING FINANSOWY
6492Z
POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
6499Z
POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
6831Z
POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
8110Z
DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
8130Z
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI