SOLSAFE OBRÓT ENERGIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-28 godz. 07:03:44
Numer KRS: 0000863040
Numer REGON: 387176785
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
387176785
NIP:
5472221024
status NIP:
-
nazwa:
SOLSAFE OBRÓT ENERGIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
1 - OSOBA PRAWNA
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
117 - SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
kod i nazwa formy własności:
-
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000863040
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
ŚLĄSKIE
powiat:
Bielsko-Biała
gmina:
Bielsko-Biała
miejscowość:
Bielsko-Biała
ulica:
Aleja Armii Krajowej
nr nieruchomości:
220
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
43300
miejscowość poczty:
Bielsko-Biała
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-10-01
data powstania:
2020-10-01
data rozpoczęcia działalności:
2020-10-01
data wpisu do REGON:
2020-10-02
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
3514Z
HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
Pozostałe działalności według PKD
4120Z
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
4399Z
POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
4619Z
DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
4791Z
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
6499Z
POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
7711Z
WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
7712Z
WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI