ART PRECAST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-10-29 godz. 00:37:58
Numer KRS: 0000853048
Numer REGON: 386666100
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
386666100
NIP:
7492109202
status NIP:
-
nazwa:
ART PRECAST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
1 - OSOBA PRAWNA
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
117 - SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
kod i nazwa formy własności:
214 - WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000853048
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
OPOLSKIE
powiat:
kędzierzyńsko-kozielski
gmina:
Kędzierzyn-Koźle
miejscowość:
Kędzierzyn-Koźle
ulica:
ul. Szkolna
nr nieruchomości:
15
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
47225
miejscowość poczty:
Kędzierzyn-Koźle
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-07-31
data powstania:
2020-07-31
data rozpoczęcia działalności:
2020-07-31
data wpisu do REGON:
2020-08-03
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
693931814
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
2361Z
PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU
Pozostałe działalności według PKD
2311Z
PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO
2312Z
KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO
2313Z
PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO
2314Z
PRODUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH
2319Z
PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE
2320Z
PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH
2331Z
PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK
2332Z
PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY
2341Z
PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH
2342Z
PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH
2343Z
PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH
2344Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH
2349Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH
2351Z
PRODUKCJA CEMENTU
2352Z
PRODUKCJA WAPNA I GIPSU
2362Z
PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU
2363Z
PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ
2364Z
PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ
2365Z
PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM
2369Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU
2370Z
CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA
2391Z
PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH
2399Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
3291Z
PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI
3299Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
4120Z
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
4291Z
ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
4299Z
ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
4311Z
ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
4312Z
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
4313Z
WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
4321Z
WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
4322Z
WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
4329Z
WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
4331Z
TYNKOWANIE
4332Z
ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
4333Z
POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
4334Z
MALOWANIE I SZKLENIE
4339Z
WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
4391Z
WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
4399Z
POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
4673Z
SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
4690Z
SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
7021Z
STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
7022Z
POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
7211Z
BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
7219Z
BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
7220Z
BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH