FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY ŁOWIECKIEJ "HISTORYCZNO-ŁOWIECKA BIBLIOTEKA CYFROWA"

Stan na dzień 2020-10-28 godz. 23:23:27
Numer KRS: 0000852335
Numer REGON: 386636345
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
386636345
NIP:
8961596280
status NIP:
-
nazwa:
FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY ŁOWIECKIEJ "HISTORYCZNO-ŁOWIECKA BIBLIOTEKA CYFROWA"
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
1 - OSOBA PRAWNA
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
148 - FUNDACJE
kod i nazwa formy własności:
-
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000852335
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
powiat:
wrocławski
gmina:
Żórawina
miejscowość:
Komorowice
ulica:
ul. Popiela
nr nieruchomości:
4
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
52200
miejscowość poczty:
Komorowice
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-07-29
data powstania:
2020-07-29
data rozpoczęcia działalności:
2020-07-29
data wpisu do REGON:
2020-07-29
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
Nie znaleziono wpisu w rejestrze REGON dla wybranego numeru REGON/KRS.
Pozostałe działalności według PKD
1813Z
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
4719Z
POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4791Z
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
5811Z
WYDAWANIE KSIĄŻEK
5819Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
8230Z
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
8559B
POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
9101A
DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK