PRODEVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-30 godz. 18:07:35
Numer KRS: 0000847618
Numer REGON: 386391033
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
386391033
NIP:
6832110009
status NIP:
-
nazwa:
PRODEVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
120 - SPÓŁKI KOMANDYTOWE
kod i nazwa formy własności:
224 - WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000847618
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
MAŁOPOLSKIE
powiat:
wielicki
gmina:
Wieliczka
miejscowość:
Wieliczka
ulica:
ul. Tadeusza Kościuszki
nr nieruchomości:
1
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
32020
miejscowość poczty:
Wieliczka
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-06-26
data powstania:
2020-06-26
data rozpoczęcia działalności:
2020-06-26
data wpisu do REGON:
2020-06-29
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
4619Z
DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
Pozostałe działalności według PKD
2611Z
PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
2612Z
PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH
2620Z
PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
2630Z
PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
2640Z
PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
2651Z
PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH
2652Z
PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW
2660Z
PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO
2670Z
PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO
2680Z
PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2829Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
3811Z
ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
3821Z
OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
3831Z
DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH
3832Z
ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
6201Z
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
6202Z
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
6203Z
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
6209Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
7120A
BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI
7120B
POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
7219Z
BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
7490Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA