SZEREMETA INVESTMENTS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-09-26 godz. 13:09:24
Numer KRS: 0000847428
Numer REGON: 386363380
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
386363380
NIP:
5423403179
status NIP:
-
nazwa:
SZEREMETA INVESTMENTS SPÓŁKA JAWNA
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
118 - SPÓŁKI JAWNE
kod i nazwa formy własności:
-
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000847428
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
PODLASKIE
powiat:
Białystok
gmina:
Białystok
miejscowość:
Białystok
ulica:
Aleja Jana Pawła II
nr nieruchomości:
79C
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
15704
miejscowość poczty:
Białystok
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-06-24
data powstania:
2020-06-24
data rozpoczęcia działalności:
2020-06-24
data wpisu do REGON:
2020-06-24
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
856524777
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
6820Z
WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Pozostałe działalności według PKD
4110Z
REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
4120Z
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
4311Z
ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
4312Z
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
4313Z
WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
4321Z
WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
4322Z
WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
4329Z
WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
4331Z
TYNKOWANIE
4332Z
ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
4333Z
POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
4334Z
MALOWANIE I SZKLENIE
4339Z
WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
4391Z
WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
4399Z
POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
6419Z
POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
6492Z
POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
6499Z
POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
6810Z
KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
6832Z
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
7022Z
POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA