MONT-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-26 godz. 13:43:51
Numer KRS: 0000821765
Numer REGON: 385223322
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
385223322
NIP:
7981481645
status NIP:
-
nazwa:
MONT-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
120 - SPÓŁKI KOMANDYTOWE
kod i nazwa formy własności:
-
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000821765
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
MAZOWIECKIE
powiat:
białobrzeski
gmina:
Stromiec
miejscowość:
Stromiec
ulica:
ul. Białobrzeska
nr nieruchomości:
100
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
26804
miejscowość poczty:
Stromiec
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2020-01-03
data powstania:
2020-01-03
data rozpoczęcia działalności:
2020-01-03
data wpisu do REGON:
2020-01-08
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
4399Z
POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Pozostałe działalności według PKD
3311Z
NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
3319Z
NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
3320Z
INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
4311Z
ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
4321Z
WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
4329Z
WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
4332Z
ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
4752Z
SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4799Z
POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI