RYDEŁKO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-24 godz. 20:40:38
Numer KRS: 0000821298
Numer REGON: 385198707
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
385198707
NIP:
5010080109
status NIP:
-
nazwa:
RYDEŁKO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
120 - SPÓŁKI KOMANDYTOWE
kod i nazwa formy własności:
-
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000821298
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
powiat:
górowski
gmina:
Góra
miejscowość:
Gola Górowska
ulica:
-
nr nieruchomości:
20
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
56200
miejscowość poczty:
Góra
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2019-12-31
data powstania:
2019-12-31
data rozpoczęcia działalności:
2019-12-31
data wpisu do REGON:
2020-01-07
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
2014Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH
Pozostałe działalności według PKD
1089Z
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
4639Z
SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
4690Z
SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
4941Z
TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
5210B
MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
6820Z
WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
7830Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
8292Z
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM