STOWARZYSZENIE POGROMCY BAZGROŁÓW

Stan na dzień 2021-07-31 godz. 07:29:24
Numer KRS: 0000793931
Numer REGON: 383837899
Numer NIP: 9452228918
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
383837899
NIP:
9452228918
status NIP:
-
nazwa:
STOWARZYSZENIE POGROMCY BAZGROŁÓW
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
1 - OSOBA PRAWNA
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
155 - STOWARZYSZENIA
kod i nazwa formy własności:
215 - WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000793931
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
MAŁOPOLSKIE
powiat:
Kraków
gmina:
Kraków-Podgórze
miejscowość:
Kraków
ulica:
ul. Józefa Gałęzowskiego
nr nieruchomości:
22
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
30498
miejscowość poczty:
Kraków
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2019-07-09
data powstania:
2019-07-09
data rozpoczęcia działalności:
2019-07-09
data wpisu do REGON:
2019-07-09
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
9499Z
DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Pozostałe działalności według PKD
4110Z
REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
4120Z
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
4311Z
ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
4312Z
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
4313Z
WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
4321Z
WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
4322Z
WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
4329Z
WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
4331Z
TYNKOWANIE
4332Z
ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
4333Z
POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
4334Z
MALOWANIE I SZKLENIE
4339Z
WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
4391Z
WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
4399Z
POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
8122Z
SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
8129Z
POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
8552Z
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
8559B
POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
8560Z
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
9329Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
9609Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA