STATIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-30 godz. 18:24:56
Numer KRS: 0000793835
Numer REGON: 383826849
Aktualna informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
Informacje podstawowe
REGON:
383826849
NIP:
7343573259
status NIP:
-
nazwa:
STATIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
kod i nazwa podstawowej formy prawnej:
2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
kod i nazwa szczególnej formy prawnej:
120 - SPÓŁKI KOMANDYTOWE
kod i nazwa formy własności:
224 - WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
rodzaj rejestru lub ewidencji:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
numer w rejestrze lub ewidencji:
0000793835
forma finansowania:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Adres siedziby
kraj:
POLSKA
województwo:
MAŁOPOLSKIE
powiat:
Nowy Sącz
gmina:
Nowy Sącz
miejscowość:
Nowy Sącz
ulica:
ul. Stefana Czarnieckiego
nr nieruchomości:
5
nr lokalu:
-
kod pocztowy:
33300
miejscowość poczty:
Nowy Sącz
nietypowe miejsce lokalizacji:
-
Daty związane z działalnością podmiotu
data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2019-07-05
data powstania:
2019-07-05
data rozpoczęcia działalności:
2019-07-05
data wpisu do REGON:
2019-07-08
data zawieszenia działalności:
-
data wznowienia działalności:
-
data zakończenia działalności:
-
data skreślenia z REGON:
-
data orzeczenia o ogłoszeniu upadłości:
-
data zakończenia postępowania upadłościowego:
-
Dane kontaktowe
numer telefonu:
-
numer wewn. telefonu:
-
numer faksu:
-
adres email:
-
adres strony internetowej:
-
Działalność przeważająca według PKD
7112Z
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Pozostałe działalności według PKD
4110Z
REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
6820Z
WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
7111Z
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
7120B
POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
7410Z
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
7490Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
8211Z
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
8299Z
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA