LABIRYNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0001110586
Numer REGON: 528886160
Numer NIP: 5552139709
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2024-06-14
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2024-06-14
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/10904/24/534]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-06-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABIRYNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-06-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2024-06-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2024-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CHOJNICKI gmina CHOJNICE miejscowość CHOJNICE2024-06-14 do dziś
2. Adresmiejscowość CHOJNICE ulica UL. MORSKA nr domu 2 kod pocztowy 89-600 poczta CHOJNICE kraj POLSKA 2024-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.06.20242024-06-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2024-06-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2024-06-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIŃKOWSKI2024-06-14 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ADRIAN2024-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-06-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2550 PLN2024-06-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-06-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORGODZE2024-06-14 do dziś
2. ImionaBESIKI2024-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-06-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2450 PLN2024-06-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-06-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2024-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2024-06-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2024-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORGODZE2024-06-14 do dziś
2. ImionaBESIKI2024-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-06-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-06-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2024-06-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2024-06-14 do dziś
211 PRODUKCJA NAPOJÓW2024-06-14 do dziś
347 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2024-06-14 do dziś
455 ZAKWATEROWANIE2024-06-14 do dziś
556 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2024-06-14 do dziś
656 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2024-06-14 do dziś
756 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2024-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów