L.P.O. TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0001109586
Numer REGON: 528830164
Numer NIP: 6443583363
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2024-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2024-06-07
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/13038/24/405]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-06-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL.P.O. TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2024-06-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2024-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SOSNOWIEC gmina SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2024-06-07 do dziś
2. Adresmiejscowość SOSNOWIEC ulica UL. BRACI MIEROSZEWSKICH nr domu 130 kod pocztowy 41-219 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 2024-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 29.04.2024 R. PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ MATUSZEWSKĄ W JEJ KANCELARII W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PRZY ULICY KRÓLOWEJ JADWIGI 34, PROWADZONEJ POD NAZWĄ: KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA MATUSZEWSKA, KATARZYNA SIELAŃCZYK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA. REPERTORIUM „A” NUMER 5154/2024.2024-06-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2024-06-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2024-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSASADEUSZ2024-06-07 do dziś
2. ImionaJACEK LUDOMIR2024-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00ZŁ2024-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-06-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYNKARUK2024-06-07 do dziś
2. ImionaPIOTR ŁUKASZ2024-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ ARTOŚCI 10 000,00ZŁ2024-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-06-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2024-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2024-06-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ PRZED SĄDAMI I POZA SĄDAMI2024-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBYLIŃSKI2024-06-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ2024-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2024-06-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2024-06-07 do dziś
250 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2024-06-07 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2024-06-07 do dziś
452 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2024-06-07 do dziś
552 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2024-06-07 do dziś
650 TRANSPORT WODNY2024-06-07 do dziś
751 TRANSPORT LOTNICZY2024-06-07 do dziś
852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2024-06-07 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2024-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów