LAB255 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0001108196
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2024-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2024-05-29
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/10658/24/440]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-05-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLAB255 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2024-05-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2024-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2024-05-29 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. JANA HEWELIUSZA nr domu 11 nr lokalu 811 kod pocztowy 80-890 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2024-05-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@LAB255.PL2024-05-29 do dziś
4. Adres strony internetowejLAB255.PL2024-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.05.20242024-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2024-05-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2024-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAHLIK2024-05-29 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2024-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2250 ZŁ2024-05-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-05-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORCZYK2024-05-29 do dziś
2. ImionaMACIEJ2024-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2250 ZŁ2024-05-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-05-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2024-05-29 do dziś
2. ImionaANNA2024-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ2024-05-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-05-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2024-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2024-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2024-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAHLIK2024-05-29 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2024-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-05-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORCZYK2024-05-29 do dziś
2. ImionaMACIEJ2024-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-05-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2024-05-29 do dziś
2. ImionaANNA2024-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2024-05-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 12 PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2024-05-29 do dziś
226 51 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2024-05-29 do dziś
327 40 PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2024-05-29 do dziś
433 13 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2024-05-29 do dziś
533 14 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2024-05-29 do dziś
662 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2024-05-29 do dziś
762 03 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2024-05-29 do dziś
862 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2024-05-29 do dziś
974 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2024-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów