TAM-BUD GROUP PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0001097322
Numer REGON: 528212740
Numer NIP: 5170446157
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2024-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2024-03-29
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/6287/24/17]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejPROSTA SPÓŁKA AKCYJNA2024-03-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAM-BUD GROUP PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA2024-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2024-03-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2024-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2024-03-29 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. LUCJANA SIEMIEŃSKIEGO nr domu 14 kod pocztowy 35-234 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2024-03-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMATEUSZ@TAMBUDPROJEKT.PL2024-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.03.2024R2024-03-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2024-03-29 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2024-03-29 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2024-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2024-03-29 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokryty100002024-03-29 do dziś
3. TbdNIE2024-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nie dotyczyA2024-03-29 do dziś
2. Nie dotyczy25002024-03-29 do dziś
3. Nie dotyczyAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2024-03-29 do dziś
21. Nie dotyczyAZ2024-03-29 do dziś
2. Nie dotyczy75002024-03-29 do dziś
3. Nie dotyczyEMISJA NOWYCH AKCJI NIE MOŻE NARUSZAĆ MINIMALNEGO STOSUNKU LICZBY GŁOSÓW PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE ZAŁOŻYCIELSKIE DO OGÓLNEJ LICZBT GŁOSÓW PRZYPADAJĄCYCH NA WSZYSTKIE AKCJE SPÓŁKI, KTÓRY WYNOSI 0,001 (SŁOWNIE: JEDNA SETNA) %. W PRZYPADKU EMISJI NOWYCH AKCJI, LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI ZAŁOZYCIELSKICH ULEGA ODPOWIEDNIEMU ZWIĘKSZENIU.2024-03-29 do dziś
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 11 - Ignoruj
1. IgnorujNIE2024-03-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2024-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2024-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTWARDZIK2024-03-29 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ALEKSANDER2024-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-03-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTWARDZIK2024-03-29 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ELŻBIETA2024-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2024-03-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2024-03-29 do dziś
243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2024-03-29 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2024-03-29 do dziś
443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2024-03-29 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2024-03-29 do dziś
655 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2024-03-29 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2024-03-29 do dziś
878 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2024-03-29 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2024-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów