APTENEO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0001090857
Numer REGON: 527946887
Numer NIP: 8992986817
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2024-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2024-02-28
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/6638/24/217]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTENEO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2024-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2024-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2024-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚWIERADOWSKA nr domu 35 kod pocztowy 50-559 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2024-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.02.2024R., NOTARIUSZ WISŁAWA BOĆ-MAZUR , KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 1168/20242024-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2024-02-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2024-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPTENEO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3662836902024-02-28 do dziś
4. Numer KRS0000657543 2024-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ. (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)2024-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-02-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPTENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0223730202024-02-28 do dziś
4. Numer KRS0000501851 2024-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ. (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)2024-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-02-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2024-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2024-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO WYSOKOŚCI 50-KROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W ZAKRESIE PRZENOSZĄCYM TĘ KWOTĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2024-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2024-02-28 do dziś
2. ImionaMACIEJ ADAM2024-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-02-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKI2024-02-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2024-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2024-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2024-02-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2024-02-28 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2024-02-28 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2024-02-28 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2024-02-28 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2024-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów