KZN SIM ZIEMIA KRAKOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-21 godz. 15:16:58
Numer KRS: 0001090812
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2024-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2024-02-28
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/2829/24/215]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-02-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 526796977 NIP 51302902982024-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKZN SIM ZIEMIA KRAKOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2024-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2024-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina SKAŁA miejscowość SKAŁA2024-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość SKAŁA ulica UL. SZKOLNA nr domu 4 kod pocztowy 32-043 poczta SKAŁA kraj POLSKA 2024-02-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@SIMZIEMIAKRAKOWSKA.PL2024-02-28 do dziś
4. Adres strony internetowejSIMZIEMIAKRAKOWSKA.PL2024-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.10.2023 R., NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 15722/2023 -UMOWA SPÓŁKI ZMIENIONA 25.01.2024 R., NOTARIUSZ KATARZYNA KOSINIAK-IMIOŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 144/2024 - ZMIANA: § 1 UST. 1, § 9 UST. 1, § 9 UST. 4, § 18 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2024-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2024-02-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2024-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego33000500,00 ZŁ2024-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2024-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU2024-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁDYNIA2024-02-28 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2024-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2024-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDUSZA2024-02-28 do dziś
2. ImionaJACEK2024-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-02-28 do dziś
21. NazwiskoJARZĄBEK2024-02-28 do dziś
2. ImionaAGATA2024-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-02-28 do dziś
31. NazwiskoSKRZYSZOWSKA2024-02-28 do dziś
2. ImionaJOANNA2024-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-02-28 do dziś
41. NazwiskoŁYSAK2024-02-28 do dziś
2. ImionaMARTA2024-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-02-28 do dziś
51. NazwiskoSTUDZIŃSKI2024-02-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ2024-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-02-28 do dziś
61. NazwiskoSZYLKO2024-02-28 do dziś
2. ImionaALFRED2024-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2024-02-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2024-02-28 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2024-02-28 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2024-02-28 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2024-02-28 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2024-02-28 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2024-02-28 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2024-02-28 do dziś
843 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2024-02-28 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2024-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów