TAŃSZE MEDIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0001090566
Numer REGON: 527902424
Numer NIP: 5130292481
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2024-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2024-05-06
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/7412/24/38]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAŃSZE MEDIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2024-02-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2024-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina WIELKA WIEŚ miejscowość MODLNICZKA2024-02-27 do dziś
2. Adresmiejscowość MODLNICZKA ulica SŁOWIAŃSKA nr domu 99B kod pocztowy 32-085 poczta MODLNICZKA kraj POLSKA 2024-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki17LUTEGO 2024 R. NOTARIUSZ RAFAŁ MIKLASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ RAFAŁ MIKLASZEWSKI, UL. JÓZEFA SAREGO NR 19/2, REPERTORIUM A NUMER 509/20242024-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2024-02-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2024-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2024-02-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale07.02.2024, 7.02.2024,WOJCIECH POZNAŃSKI WYKONUJĄCY WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 6 MARCA 2018 R. PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW /T. J. DZ. U. Z 2023 R. POZ. 221, ZE ZM./ POD FIRMĄ: „CFC” WOJCIECH POZNAŃSKI Z SIEDZIBĄ W MODLNICZCE (STAŁE MIEJSCE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 32-085 MODLNICZKA, ULICA SŁOWIAŃSKA NR 99B, GMINA WIELKA WIEŚ; NIP 6772026221, REGON 380302040) WPISANĄ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, REPREZENTOWANY PRZEZ PEŁNOMOCNIKA KAROLA STASIAK, SYNA WIKTORA I URSZULI, PESEL 91112700436,W DNIU 7 LUTEGO STYCZNIA 2024 R. ZŁOŻYŁ OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ZAWARŁ AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CO MIAŁO MIEJSCE PRZED NOTARIUSZEM W KRAKOWIE RAFAŁEM MIKLASZEWSKIM W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, PRZY ULICY JÓZEFA SAREGO NR 19/2 I ZOSTAŁO ZAPROTOKOŁOWANE W AKCIE NOTARIALNYM REPERTORIUM A NUMER 509/2024 NIP 67720262212024-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„CFC” WOJCIECH POZNAŃSKI,2024-02-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2024-02-27 do dziś
3. Numer w rejestrze*****2024-02-27 do dziś
5. Numer REGON3803020402024-02-27 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOZNAŃSKI2024-02-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2024-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2024-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-05-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOZNAŃSKA2024-05-06 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MONIKA2024-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2024-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-05-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2024-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2024-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU2024-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOZNAŃSKI2024-02-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2024-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-02-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2024-02-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy114 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2024-02-27 do dziś
214 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2024-02-27 do dziś
314 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2024-02-27 do dziś
414 39 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ2024-02-27 do dziś
535 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2024-02-27 do dziś
646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2024-02-27 do dziś
746 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2024-02-27 do dziś
846 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2024-02-27 do dziś
947 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2024-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów