LAB-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0001087933
Numer REGON: 250856813
Numer NIP: 6191825825
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2024-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2024-02-13
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/2941/24/750]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-02-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 250856813 NIP 61918258252024-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLAB-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2024-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2024-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina SYCÓW miejscowość SYCÓW2024-02-13 do dziś
2. Adresmiejscowość SYCÓW ulica UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 56-500 poczta SYCÓW kraj POLSKA 2024-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki15.02.2024 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA MIERZWA, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA LULKO, AGNIESZKA MIERZWA SPÓŁKA CYWILNA W SYCOWIE, REP.A NR 1156/20242024-02-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2024-02-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2024-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2024-02-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale05.02.2024, PRZEKSZTAŁCENIE LAB-MED SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W SYCOWIE W LAB-MED SPÓŁKĘ Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SYCOWIE NA PODSTAWIE ART. 551 PAR.2 I 3 KSH W ZWIĄZKU Z ART. 562,563 I 572 KSH. UCHWAŁA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW LAB-MED SPÓŁKI CYWILNEJ Z SIEDZIBĄ W SYCOWIE, TO JEST ANNY STANISŁAWY KOWALCZYK WPISANEJ DO CEIDG, NIP 6191070338, REGON 250711807 ORAZ DARIUSZA GRZEGORZA KOWALCZYKA WPISANEGO DO CEIDG, NIP 6191069335, REGON 932609604, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ MIERZWA W DNIU 5.02.2024 R. ZA REP. A NR 1156/2024.2024-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaLAB-MED SPÓŁKA CYWILNA,2024-02-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2024-02-13 do dziś
5. Numer REGON2508568132024-02-13 do dziś
6. Numer NIP61918258252024-02-13 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2024-02-13 do dziś
2. ImionaANNA STANISŁAWA2024-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIEĆSET ZŁOTYCH)2024-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-02-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2024-02-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ GRZEGORZ2024-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2024-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-02-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2024-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2024-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2024-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2024-02-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ GRZEGORZ2024-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-02-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOWALCZYK2024-02-13 do dziś
2. ImionaANNA STANISŁAWA2024-02-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-02-13 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2024-02-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2024-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów