LABOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0001084884
Numer REGON: 527625195
Numer NIP: 5922297778
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2024-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2024-04-23
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/6128/24/391]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-04-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2024-02-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2024-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat STAROGARDZKI gmina STAROGARD GDAŃSKI miejscowość STAROGARD GDAŃSKI2024-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość STAROGARD GDAŃSKI ulica UL. LUBICHOWSKA nr domu 176B kod pocztowy 83-200 poczta STAROGARD GDAŃSKI kraj POLSKA 2024-02-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPOCZTA@LABOFARM.COM.PL2024-02-01 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.LABOFARM.PL2024-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.01.2024R. NOTARIUSZ ALEKSANDRA FRĄCKOWSKA Z KANCELARII NOT. W GDAŃSKU, AL. GRUNWALDZKA 523, REP. A NR 181/20242024-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2024-02-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2024-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2024-02-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale12.01.2024, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY - JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ TADEUSZA PAWEŁEK POD FIRMĄ INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE LABOFARM MGR FARM. TADEUSZ PAWEŁEK Z SIEDZIBĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM (NIP 5920202302) DALEJ: PODMIOT PRZEKSZTAŁCANY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZWANĄ DALEJ TAKŻE SPÓŁKĄ W TRYBIE ART. 551 §5 I NASTĘPNE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2024-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINNOWACYJNO-WDROŻENIOWE LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE „LABOFARM” MGR FARM. TADEUSZ PAWEŁEK, PRZEDSIĘBIORCA2024-02-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2024-02-01 do dziś
3. Numer w rejestrze5. 1901986062024-02-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWEŁEK2024-02-01 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ANDRZEJ2024-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000,00 ZŁ2024-04-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-04-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWEŁEK2024-04-23 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2024-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000,00 ZŁ2024-04-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-04-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3000000,00 ZŁ2024-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2024-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB, PREZES ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2024-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWEŁEK2024-02-01 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ANDRZEJ2024-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPAWEŁEK GÓRSKA2024-02-01 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2024-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-02-01 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2024-02-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2024-02-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2024-02-01 do dziś
246 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2024-02-01 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2024-02-01 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2024-02-01 do dziś
558 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2024-02-01 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2024-02-01 do dziś
769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2024-02-01 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2024-02-01 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2024-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów