LABJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0001082473
Numer REGON: 527515727
Numer NIP: 7272875816
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2024-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2024-01-22
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/36738/23/336]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2024-01-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2024-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2024-01-22 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA nr domu 64A nr lokalu 3 kod pocztowy 90-553 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2024-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.12.2023 ROKU, NOTARIUSZ BARTOSZ POSTÓŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 3783/20232024-01-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2024-01-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2024-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTLARSKI2024-01-22 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ JERZY2024-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.000,00 ZŁ2024-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-01-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTKOWSKI2024-01-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JAN2024-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500,00 ZŁ2024-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-01-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaULASKI2024-01-22 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MICHAŁ2024-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500,00 ZŁ2024-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-01-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2024-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2024-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2024-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTLARSKI2024-01-22 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ JERZY2024-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-01-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTKOWSKI2024-01-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JAN2024-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-01-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaULASKI2024-01-22 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MICHAŁ2024-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2024-01-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2024-01-22 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2024-01-22 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2024-01-22 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2024-01-22 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2024-01-22 do dziś
670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2024-01-22 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2024-01-22 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2024-01-22 do dziś
985 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2024-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów