TANGA BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0001081211
Numer REGON: 527458082
Numer NIP: 7972085507
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2024-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2024-02-14
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/4084/24/470]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-01-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANGA BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2024-01-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2024-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina TARCZYN miejscowość TARCZYN2024-02-14 do dziś
2. Adresmiejscowość TARCZYN ulica UL. POCZTOWA nr domu 12 nr lokalu 1 kod pocztowy 05-555 poczta TARCZYN kraj POLSKA 2024-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116 LISTOPADA 2023 R., NOTARIUSZ RAFAŁ MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA W GRÓJCU, REPERTORIUM A NUMER 7980/20232024-01-15 do dziś
230 STYCZNIA 2024 ROKU, NOTARIUSZ RAFAŁ MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA W GRÓJCU, REP. A NR 817/2024, ZMIENIONO § 1 UST. 3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.2024-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2024-01-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2024-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2024-01-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleOŚWIADCZENIE BARTŁOMIEJA TURSKIEGO PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ „TANGA” TURSKI BARTŁOMIEJ Z DNIA 16 LISTOPADA 2023 ROKU O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZAPROTOKOŁOWANE PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA MAZURA W KANCELARII NOTARIALNEJ W GRÓJCU, REPERTORIUM A NR 7976/20232024-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„TANGA” TURSKI BARTŁOMIEJ, OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ2024-01-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2024-01-15 do dziś
3. Numer w rejestrze5. 6701472602024-01-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURSKI2024-01-15 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ ŁUKASZ2024-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 91.000,00 ZŁOTYCH2024-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-02-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2024-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2024-01-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2024-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURSKA2024-02-14 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2024-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2024-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-02-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURSKI2024-01-15 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ ŁUKASZ2024-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-01-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2024-01-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2024-01-15 do dziś
238 11 ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2024-01-15 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2024-01-15 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2024-01-15 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2024-01-15 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2024-01-15 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2024-01-15 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2024-01-15 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2024-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów