A. W. SZ. GŁUSZKO - PROPERTIES SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0001080411
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2024-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2024-01-10
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/639/24/192]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2024-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. W. SZ. GŁUSZKO - PROPERTIES SPÓŁKA JAWNA2024-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2024-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2024-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OŁAWSKI gmina JELCZ-LASKOWICE miejscowość MIŁOSZYCE2024-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość MIŁOSZYCE ulica UL. GŁÓWNA nr domu 6 kod pocztowy 55-220 poczta MIŁOSZYCE kraj POLSKA 2024-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.01.2024 R.2024-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2024-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁUSZKO2024-01-10 do dziś
2. ImionaWALDEMAR IRENEUSZ2024-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2024-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2024-01-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2024-01-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2024-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁUSZKO2024-01-10 do dziś
2. ImionaALICJA AGNIESZKA2024-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2024-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2024-01-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2024-01-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2024-01-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁUSZKO2024-01-10 do dziś
2. ImionaSZYMON WALDEMAR2024-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2024-01-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2024-01-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2024-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2024-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁUSZKO2024-01-10 do dziś
2. ImionaWALDEMAR IRENEUSZ2024-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁUSZKO2024-01-10 do dziś
2. ImionaALICJA AGNIESZKA2024-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁUSZKO2024-01-10 do dziś
2. ImionaSZYMON WALDEMAR2024-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2024-01-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2024-01-10 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2024-01-10 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2024-01-10 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2024-01-10 do dziś
556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2024-01-10 do dziś
658 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2024-01-10 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2024-01-10 do dziś
863 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2024-01-10 do dziś
962 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2024-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów