A-STER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0001078623
Numer REGON: 003885967
Numer NIP: 6760055547
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2024-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2024-02-14
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/2995/24/959]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-STER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2024-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2024-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2024-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2024-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. BLOKOWA nr domu 3 kod pocztowy 31-752 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2024-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.11.2023 R. NOTARIUSZ MACIEJ JASTRZĄB, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE OSIEDLE JAGIELOŃSKIE 19, REP. A NR 7612/20232024-01-03 do dziś
229.01.2024 R.NOTARIUSZ MACIEJ JASTRZĄB, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 602/2024, ZMIANA § 8, DODANIE § 10A UMOWY SPÓŁKI2024-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2024-01-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2024-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2024-01-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale28.11.2023, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ „A-STER” S.C. WALDEMAR ARAMINOWICZ, MAREK MARSZAŁ NA PODSTAWIE ART. 556 PKT 2 I 563 K.S.H Z DNIA 28.09.2022 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 7612/2023 PRZED NOTARIUSZEM MACIEJEM JASTRZĘBIEM, PROWADZĄCYM KANCELARIE NOTARIALNĄ W KRAKOWIE.2024-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„A-STER” S.C. WALDEMAR ARAMINOWICZ, MAREK MARSZAŁ,2024-01-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2024-01-03 do dziś
5. Numer REGON0038859672024-01-03 do dziś
6. Numer NIP67600555472024-01-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁ2024-01-03 do dziś
2. ImionaMAREK RYSZARD2024-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały240 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 24.000,00 ZŁ2024-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-01-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARAMINOWICZ2024-01-03 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ZBIGNIEW2024-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 ZŁ2024-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-01-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARAMINOWICZ2024-02-14 do dziś
2. ImionaADAM2024-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ2024-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-02-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego48000,00 ZŁ2024-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2024-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJATKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIENI SĄ: DO KWOTY 200.000,00 ZŁ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST POWYŻEJ KWOTY 200.000,00 ZŁ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2024-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁ2024-01-03 do dziś
2. ImionaMAREK RYSZARD2024-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaARAMINOWICZ2024-01-03 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ZBIGNIEW2024-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-01-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaARAMINOWICZ2024-01-03 do dziś
2. ImionaADAM2024-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2024-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2024-01-03 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2024-01-03 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2024-01-03 do dziś
446 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2024-01-03 do dziś
546 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2024-01-03 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2024-01-03 do dziś
780 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2024-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów