A. MOTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0001078165
Numer REGON: 060304325
Numer NIP: 7123095970
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2024-01-12
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/633/24/786]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. MOTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-12-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina PIASKI miejscowość BYSTRZEJOWICE PIERWSZE2023-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość BYSTRZEJOWICE PIERWSZE nr domu 82 kod pocztowy 21-050 poczta PIASKI kraj POLSKA 2023-12-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMOTYL@APC.COM.PL2023-12-29 do dziś
4. Adres strony internetowejA-J-MOTYL.PL2023-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.12.2023 R., NOTARIUSZ MONIKA SAWICKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY KOŁŁĄTAJA 5/2B, REPERTORIUM A NR 1953/20232023-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-12-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2023-12-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale08.12.2023 R., NOTARIUSZ MONIKA SAWICKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY KOŁŁĄTAJA 5/2B, REPERTORIUM A NR 1953/2023 - UCHWAŁA NR 1/12/2023 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI A. J. MOTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W BYSTRZEJOWICACH PIERWSZYCH O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ: A. MOTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA.J. MOTYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-12-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2023-12-29 do dziś
3. Numer w rejestrze0000768509 2023-12-29 do dziś
5. Numer REGON0603043252023-12-29 do dziś
6. Numer NIP71230959702023-12-29 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTYL2023-12-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2023-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.405.000,00 ZŁ2023-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-12-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1520000,00 ZŁ2023-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM2023-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTYL2023-12-29 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2023-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-12-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMOTYL2024-01-12 do dziś
2. ImionaELŻBIETA ALICJA2024-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-01-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2024-01-12 do dziś
21. NazwiskoMAŁACHOWSKI2024-01-12 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2024-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-01-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2024-01-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2023-12-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2023-12-29 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2023-12-29 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2023-12-29 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2023-12-29 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2023-12-29 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2023-12-29 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2023-12-29 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2023-12-29 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2023-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów