A.P. POSADZKI BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0001074381
Numer REGON: 527179956
Numer NIP: 5751909653
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-12-12
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/6581/23/911]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-12-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.P. POSADZKI BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-12-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat LUBLINIECKI gmina WOŹNIKI miejscowość WOŹNIKI2023-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WOŹNIKI ulica UL. SULÓW nr domu 5 kod pocztowy 42-289 poczta WOŹNIKI kraj POLSKA 2023-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.10.2023 R., NOTARIUSZ WALDEMAR GRYBOŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A 10865/2023, WRAZ Z UCHWAŁĄ ZMIENIAJĄCĄ Z DNIA 13.11.2023 R., NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A 12279/2023, ZMIENIONO § 7 UST. 7 ORAZ UCHWAŁĄ ZMIENIAJĄCĄ Z DNIA 2.12.2023 R., NOTARIUSZ SZYMON KOŁODZIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH, REP. A 11887/2023, WYKREŚLONO § 7 UST. 7 I ZMIENIONO NUMERACJĘ § 7 UST. 8 NA § 7 UST. 7.2023-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-12-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTUŚ2023-12-12 do dziś
2. ImionaADAM MATEUSZ2023-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500,00 ZŁ2023-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-12-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIDZIŃSKA KRISTOF2023-12-12 do dziś
2. ImionaANNA BARBARA2023-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2023-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-12-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2023-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2023-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTUŚ2023-12-12 do dziś
2. ImionaADAM MATEUSZ2023-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-12-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-12-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2023-12-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2023-12-12 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2023-12-12 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2023-12-12 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2023-12-12 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2023-12-12 do dziś
647 99 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2023-12-12 do dziś
743 31 Z TYNKOWANIE2023-12-12 do dziś
843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2023-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów