KZ BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0001068504
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-11-09
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-11-09
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/27203/23/927]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-11-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKZ BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-11-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-11-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina TRAWNIKI miejscowość OLEŚNIKI2023-11-09 do dziś
2. Adresmiejscowość OLEŚNIKI nr domu 289A kod pocztowy 21-044 poczta TRAWNIKI kraj POLSKA 2023-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.10.2023, NOTARIUSZ MARLENA JAKUBCEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REPERTORIUM A NUMER 4074/2023; 07.11.2023, NOTARIUSZ MARLENA JAKUBCEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REPERTORIUM A NUMER 4175/2023 - PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2023-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-11-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-11-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSA2023-11-09 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2023-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3000,00 ZŁ2023-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-11-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANACHOWICZ2023-11-09 do dziś
2. ImionaADAM MAREK2023-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1000,00 ZŁ2023-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-11-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2023-11-09 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2023-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1000,00 ZŁ2023-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-11-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2023-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-11-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2023-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSA2023-11-09 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2023-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-11-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2023-11-09 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2023-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-11-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANACHOWICZ2023-11-09 do dziś
2. ImionaADAM MAREK2023-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-11-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 31 Z TYNKOWANIE2023-11-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2023-11-09 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-11-09 do dziś
364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2023-11-09 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2023-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów