L-KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0001067171
Numer REGON: 526837179
Numer NIP: 7272873556
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-11-03
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2024-03-12
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/34990/23/114]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-11-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL-KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-11-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-11-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2023-11-03 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PTASIA nr domu 5 nr lokalu 8 kod pocztowy 93-571 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2023-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.10.2023, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ JAKUB SKONECZNY, REPERTORIUM A NR 5084/2023.2023-11-03 do dziś
221.11.2023, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ JAKUB SKONECZNY, REPERTORIUM A NR 6012/2023 - ZMIANA PAR. 7 UST. 1, DODANO W PAR. 7 UST. 52024-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-11-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-11-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2023-11-03 do dziś
2. ImionaJADWIGA2023-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 327.500,00 ZŁ2024-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-11-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2023-11-03 do dziś
2. ImionaSTEFAN KAZIMIERZ2023-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 327.500,00 ZŁ2024-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-11-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego660000,00 ZŁ2024-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1650000,00 ZŁ2024-03-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-11-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY Z JEGO CZŁONKÓW MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE W ZAKRESIE SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 1.500.000,00 ZŁ, POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2023-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2023-11-03 do dziś
2. ImionaSTEFAN KAZIMIERZ2023-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2023-11-03 do dziś
2. ImionaADAM PRZEMYSŁAW2023-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2023-11-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2023-11-03 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2023-11-03 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2023-11-03 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2023-11-03 do dziś
543 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2023-11-03 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2023-11-03 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2023-11-03 do dziś
843 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2023-11-03 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2023-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów