APUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0001063245
Numer REGON: 012703910
Numer NIP: 5251944468
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-10-11
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/56895/23/174]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-10-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012703910 NIP 52519444682023-10-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-10-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2023-10-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. EMILII PLATER nr domu 18 kod pocztowy 00-688 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.10.2023 R., KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN - NOTARIUSZ EWA MROCZEK - NOTARIUSZ MAGDALENA NOWAK - NOTARIUSZ S.C. 02-304 WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 133/43, REPERTORIUM A NR 4881/2023,2023-10-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-10-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2023-10-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale03.10.2023 R., PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI DOKONANE ZGODNIE Z PLANEM PRZEKSZTAŁCENIA SPORZĄDZONYM PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI APUS SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 29 SIERPNIA 2023 R. O KTÓRYM TO PRZEKSZTAŁCENIU AKCJONARIUSZE ZOSTALI PRZEZ SPÓŁKĘ DWUKROTNIE ZAWIADOMIENI ZGODNIE Z WYMOGAMI ART 500 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2023-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPUS SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA AKCYJNA2023-10-11 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2023-10-11 do dziś
3. Numer w rejestrze0000065145 2023-10-11 do dziś
5. Numer REGON0127039102023-10-11 do dziś
6. Numer NIP52519444682023-10-11 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALPHANDERY2023-10-11 do dziś
2. ImionaJEAN JACQUES2023-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.500.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000.000,00 ZŁ.2023-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-10-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego36000000,00 ZŁ2023-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2023-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKUDŁAPSKI2023-10-11 do dziś
2. ImionaLECH2023-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-10-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2023-10-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2023-10-11 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-10-11 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2023-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów