TAŃCZĄCE NUTKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0001060212
Numer REGON: 526472281
Numer NIP: 8692010489
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2023-10-09
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/18678/23/647]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-09-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAŃCZĄCE NUTKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-09-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BRZESKI gmina BRZESKO miejscowość BRZESKO2023-09-26 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZESKO ulica UL. TOPOLOWA nr domu 57 nr lokalu 2 kod pocztowy 32-800 poczta BRZESKO kraj POLSKA 2023-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.08.2023 R., NOTARIUSZ DOROTA MAJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY, REP. A NR 3559/2023; 14.08.2023 R., REP. A NR 9663/2023, NOTARIUSZ PAULINA SZYMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE - ZMIANA ART. 12023-09-26 do dziś
229.09.2023R NOTARIUSZ PAULINA SZYMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE REP A NR 10469/2023 ZMIANA UMOWY § 32023-10-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-09-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZEK2023-09-26 do dziś
2. ImionaANNA2023-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2023-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-09-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARSKA2023-09-26 do dziś
2. ImionaEVA2023-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2023-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-09-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2023-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-09-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2023-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZEK2023-09-26 do dziś
2. ImionaANNA2023-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - MENAGER FINANSOWY2023-09-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-09-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARSKA2023-09-26 do dziś
2. ImionaEVA2023-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - MENAGER MARKETINGOWY2023-09-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-09-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHNATÓW2023-09-26 do dziś
2. ImionaMARCIN2023-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-09-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2023-09-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2023-09-26 do dziś
288 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2023-09-26 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2023-09-26 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2023-09-26 do dziś
590 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2023-09-26 do dziś
655 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2023-09-26 do dziś
746 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2023-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów