A-GAS DEUTSCHLAND GMBH (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) - ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0001059799
Numer REGON: 526499009
Numer NIP: 2090006443
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-09-29
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-09-29
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/26440/23/139]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2023-09-29 do dziś
3. NazwaA-GAS DEUTSCHLAND GMBH (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) - ODDZIAŁ W POLSCE2023-09-29 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejA-GAS DEUTSCHLAND GMBH2023-09-29 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoAMTSGERICHT LUNEBURG2023-09-29 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-09-29 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2023-09-29 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość POZNAŃ ulica UL. ABPA ANTONIEGO BARANIAKA nr domu 88E kod pocztowy 61-131 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2023-09-29 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj NIEMCY jednostka podziału terytorialnego DOLNA SAKSONIA miejscowość SEEVETAL ulica BEI DEN KÄMPEN nr domu 22 nr lokalu kod pocztowy 21220 poczta SEEVETAL 2023-09-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-09-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcySPÓŁKA MA JEDNEGO LUB WIELU CZŁONKÓW ZARZĄDU. JEŚLI POWOŁANO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, TO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI WYBRANO WIELU CZŁONKÓW ZARZĄDU, TO SPÓŁKA JEST REPREZENTWANA PRZEZ DWÓCH Z NICH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO Z NICH RAZEM Z PROKURENTEM. CZŁONKOM ZARZĄDU MOŻE KAŻDORAZOWO ZOSTAĆ UDZIELONE PEŁNOMOCNICTWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI. CZŁONKOM ZARZĄDU MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE PEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA INTERESÓW PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI ZE SOBĄ WE WŁASNYM IMIENIU LUB JAKO PRZEDSTAWICIEL OSOBY TRZECIEJ.2023-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPESÉ2023-09-29 do dziś
2. ImionaOLIVER2023-09-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-09-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaORMEROD2023-09-29 do dziś
2. ImionaJOHN LAWRENCE2023-09-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-09-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODMORE2023-09-29 do dziś
2. ImionaIAN VICTOR STEWART2023-09-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-09-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEWART2023-09-29 do dziś
2. ImionaRICHARD EDWARD MARCEL2023-09-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoPESÉ2023-09-29 do dziś
2. ImionaOLIVER2023-09-29 do dziś
21. NazwiskoDOERNER2023-09-29 do dziś
2. ImionaANDREA2023-09-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2023-09-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2023-09-29 do dziś
247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-09-29 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2023-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów