AQUA AZURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0001054890
Numer REGON: 526220450
Numer NIP: 5862396091
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-08-29
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/15184/23/646]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA AZURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-08-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2023-08-29 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. GEN. JÓZEFA HALLERA nr domu 19 nr lokalu 5 kod pocztowy 81-453 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2023-08-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@AQUA-AZURE.COM2023-08-29 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTPS://AQUA-AZURE.COM/2023-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.08.20232023-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-08-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDŁUGOŁĘCKI2023-08-29 do dziś
2. ImionaPIOTR EDWARD2023-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 PLN2023-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-08-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDŁUGOŁĘCKA2023-08-29 do dziś
2. ImionaMAGDALENA JOANNA2023-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN2023-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-08-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2023-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-08-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2023-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDŁUGOŁĘCKI2023-08-29 do dziś
2. ImionaPIOTR EDWARD2023-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-08-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDŁUGOŁĘCKA2023-08-29 do dziś
2. ImionaMAGDALENA JOANNA2023-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2023-08-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy136 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2023-08-29 do dziś
239 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2023-08-29 do dziś
346 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2023-08-29 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2023-08-29 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2023-08-29 do dziś
627 20 Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW2023-08-29 do dziś
735 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2023-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów