A-ZET CENTRUM POMPOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0001054722
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2023-10-30
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/29840/23/756]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-08-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 2428303002023-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-ZET CENTRUM POMPOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-08-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2023-08-30 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. MACIEJKOWICKA nr domu 26 kod pocztowy 41-503 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2023-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.05.2023 R., NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 2415/2023; ZMIENIONY DNIA 18.08.2023R. NOTARIUSZ MICHAŁ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 4010/20232023-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-08-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2023-08-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale22.05.2023, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ A-ZET CENTRUM POMPOWE D.KOZERA SPÓŁKA JAWNA (KRS: 0000895859) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ A-ZET CENTRUM POMPOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22.05.2023 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TYMOTEUSZA GRAJNERA, KANCELARIA NOTARIALNA TYMOTEUSZ GRAJNER W KATOWICACH, REP. A NR 2415/2023 ZMIENIONY DNIA 18.08.2023R. NOTARIUSZ MICHAŁ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 4010/20232023-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA-ZET CENTRUM POMPOWE D.KOZERA SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA2023-08-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2023-08-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000895859 2023-08-30 do dziś
5. Numer REGON2428303002023-08-30 do dziś
6. Numer NIP62727312412023-08-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZERA2023-08-30 do dziś
2. ImionaBEATA2023-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 90.000,00 ZŁ2023-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-08-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZERA2023-08-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2023-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00 ZŁ2023-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-08-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2023-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE2023-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZERA2023-08-30 do dziś
2. ImionaBEATA2023-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-08-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZERA2023-08-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2023-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWIECZOREK2023-10-30 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2023-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2023-10-30 do dziś
21. NazwiskoILSKI2023-10-30 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2023-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM2023-10-30 do dziś
31. NazwiskoBYCZEK2023-10-30 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2023-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM2023-10-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2023-08-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2023-08-30 do dziś
228 13 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK2023-08-30 do dziś
333 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2023-08-30 do dziś
433 2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2023-08-30 do dziś
541 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2023-08-30 do dziś
642 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2023-08-30 do dziś
742 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2023-08-30 do dziś
843 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2023-08-30 do dziś
943 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2023-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów