„TAPAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0001049806
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-07-31
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/14171/23/51]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TAPAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2023-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. JANA KIEPURY nr domu 17H kod pocztowy 35-602 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2023-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120 LIPCA 2023 NOTARIUSZ KRZYSZTOF KOPEĆ KANCELARIA NOTARIALNA W ŁAŃCUCIE UL. GRUNWALDZKA 5, REP A NR 5572/20232023-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-07-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLONC2023-07-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF IRENEUSZ2023-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500 ZŁOTYCH2023-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDASZYKOWSKA LONC2023-07-31 do dziś
2. ImionaJUSTYNA ANNA2023-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 1500 ZŁOTYCH2023-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2023-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE SPRAW ZWYKŁEGO ZARZĄDU, JAK I SPRAW PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, PODPISYWANIA UMÓW WEKSLI I CZEKÓW, PRZELEWÓW, PEŁNOMOCNICTW I INNYCH DOKUMENTÓW Z ZACHOWANIEM WYMOGU UCHWAŁY ZARZĄDU LUB ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWACH OKREŚLONYCH W PARAGRAFIE 19 UMOWY SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄD PODEJMUJE UCHWAŁY ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW W SPRAWACH: -NABYCIA I ZBYCIA ORAZ OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI, -ZACIĄGANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NA KWOTY PONAD 100.000,00 ZŁOTYCH, -ZAWIĄZANIA PODMIOTU GOSPODARCZEGO LUB PRZYSTĄPIENIA DO INNEGO PODMIOTU GOSPODARCZEGO, -UDZIELANIA POŻYCZEK, GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA KWOTĘ PRZEKRACZAJĄCĄ 100.000,00 ZŁOTYCH, W PRZYPADKU RÓWNOŚCI GŁOSÓW ROZSTRZYGA GŁOS PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UCHWAŁY W SPRAWACH WYMIENIONYCH POWYŻEJ PODEJMUJE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW.2023-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLONC2023-07-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF IRENEUSZ2023-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-07-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDASZYKOWSKA LONC2023-07-31 do dziś
2. ImionaJUSTYNA ANNA2023-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2023-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2023-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2023-07-31 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2023-07-31 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2023-07-31 do dziś
485 60 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2023-07-31 do dziś
574 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2023-07-31 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2023-07-31 do dziś
782 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2023-07-31 do dziś
877 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2023-07-31 do dziś
947 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów