L.V. BAU LUCYNA VERHOEVEN SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0001048424
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-07-25
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-07-25
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/3954/23/342]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-07-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL.V. BAU LUCYNA VERHOEVEN SPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-07-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina KOŁOBRZEG miejscowość KOŁOBRZEG2023-07-25 do dziś
2. Adresmiejscowość KOŁOBRZEG ulica UL. CICHA nr domu 12B nr lokalu 1 kod pocztowy 78-100 poczta KOŁOBRZEG kraj POLSKA 2023-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.06.2023R., REP. A NR 6681/2023 ZASTĘPCA NOTARIALNY MACIEJ KLAJNO (ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA MARKA ZALESKIEGO) KANCELARIA NOTARIALNA W KOŁOBRZEGU); 17.07.2023 R. ZMIANA PARAGRAFU 2 UMOWY, AKT NOTARIALNY REP. A NR 8210/2023 ZASTĘPCA NOTARIALNY MACIEJ KLAJNO (ZASTĘPCA NOTARIAUSZA WOJCIECHA MARKA ZALESKIEGO KANCELARIA NOTARIALNA W KOŁOBRZEGU).2023-07-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-07-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVERHOEVEN2023-07-25 do dziś
2. ImionaLUCYNA2023-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-07-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2023-07-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2023-07-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-07-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVERHOEVEN2023-07-25 do dziś
2. ImionaLUTZ2023-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-07-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2023-07-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2023-07-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-07-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-07-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2023-07-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000 ZŁ2023-07-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000 ZŁ2023-07-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-07-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2023-07-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ORAZ NABYWANIA I ZBYWANIA WSZELKICH PRAW NA RACHUNEK SPÓŁKI, JAK RÓWNIEŻ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ - PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI.2023-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVERHOEVEN2023-07-25 do dziś
2. ImionaLUCYNA2023-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2023-07-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2023-07-25 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2023-07-25 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-07-25 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2023-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów