LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0001048063
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-07-21
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2023-11-09
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/31756/23/821]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejPROSTA SPÓŁKA AKCYJNA2023-07-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA2023-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-07-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2023-07-21 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. SIELSKA nr domu 8 kod pocztowy 60-129 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2023-07-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBJANYGA@GMAIL.COM2023-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.06.2023 R., IZABELA MIERZEJEWSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. JANA NOWAKA - JEZIORAŃSKIEGO 7/125, REP. A NR 2949/20232023-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-07-21 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2023-07-21 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2023-07-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego80,00 ZŁ2023-07-21 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokryty1002023-07-21 do dziś
3. TbdNIE2023-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nie dotyczyAZ2023-07-21 do dziś
2. Nie dotyczy802023-07-21 do dziś
3. Nie dotyczyAKCJE ZAŁOŻYCIELSKIE2023-07-21 do dziś
21. Nie dotyczyA2023-07-21 do dziś
2. Nie dotyczy202023-07-21 do dziś
3. Nie dotyczyAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2023-07-21 do dziś
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 11 - Ignoruj
1. IgnorujNIE2023-07-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuRADA DYREKTORÓW2023-07-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI RADA DYREKTORÓW SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH DYREKTORÓW ALBO JEDNEGO DYREKTORA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2023-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAGORKA2023-07-21 do dziś
2. ImionaJANUSZ2023-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2023-07-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA DYREKTORÓW2023-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNAGORKA2023-07-21 do dziś
2. ImionaJANUSZ2023-07-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2023-07-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2023-07-21 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2023-07-21 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2023-07-21 do dziś
496 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2023-07-21 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2023-07-21 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2023-07-21 do dziś
772 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2023-07-21 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2023-07-21 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2023-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów