LABELTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0001047775
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2023-08-14
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/19519/23/92]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-07-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABELTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-07-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-07-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2023-07-18 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO nr domu 2 nr lokalu 2 kod pocztowy 20-880 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2023-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.07.2023 R.2023-07-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-07-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-07-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWESOŁOWSKI2023-07-18 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2023-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały43 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2150 ZŁOTYCH2023-07-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWESOŁOWSKI2023-07-18 do dziś
2. ImionaPIOTR TADEUSZ2023-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały43 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2150 ZŁOTYCH2023-07-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMERADZKI2023-07-18 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2023-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały43 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2150 ZŁOTYCH2023-07-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-18 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKI2023-07-18 do dziś
2. ImionaMARIUSZ MICHAŁ2023-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały43 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2150 ZŁOTYCH2023-07-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-18 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGURTOWSKI2023-07-18 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2023-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1400 ZŁOTYCH2023-07-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2023-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-07-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2023-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWESOŁOWSKI2023-07-18 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2023-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-07-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMERADZKI2023-07-18 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2023-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-07-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWESOŁOWSKI2023-07-18 do dziś
2. ImionaPIOTR TADEUSZ2023-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2023-07-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2023-07-18 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2023-07-18 do dziś
346 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2023-07-18 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2023-07-18 do dziś
546 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2023-07-18 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2023-07-18 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2023-07-18 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2023-07-18 do dziś
947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2023-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów