FUNDACJA SKYCLUB

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0001047323
Numer REGON: 525851467
Numer NIP: 9662179669
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-07-14
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/6259/23/853]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2023-07-14 do dziś
3. NazwaFUNDACJA SKYCLUB2023-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-07-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2023-07-14 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. ZAUŁEK ŁĘCZYCKI nr domu 8A kod pocztowy 15-546 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2023-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu105.06.2023 R.2023-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2023-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, OŚWIADCZENIE WOLI SKŁADAĆ MOGĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2023-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISOWSKI2023-07-14 do dziś
2. ImionaPATRYK2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-07-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁADYKO2023-07-14 do dziś
2. ImionaERNEST2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2023-07-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2023-07-14 do dziś
293 29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-07-14 do dziś
373 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2023-07-14 do dziś
473 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2023-07-14 do dziś
573 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2023-07-14 do dziś
673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2023-07-14 do dziś
747 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-07-14 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów