TORRO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0001047313
Numer REGON: 525844131
Numer NIP: 7252333288
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-07-14
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/21606/23/108]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-07-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTORRO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-07-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2023-07-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PIOTRKOWSKA nr domu 270 nr lokalu 201 kod pocztowy 90-361 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2023-07-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejTORROLOGISTICSLTD@GMAIL.COM2023-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 11 LIPCA 2023 R., NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 9126/20232023-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-07-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDONCHENKO2023-07-14 do dziś
2. ImionaROMAN2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350.000,00 ZŁOTYCH2023-07-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVOVK2023-07-14 do dziś
2. ImionaANTON2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350.000,00 ZŁOTYCH2023-07-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego700000,00 ZŁ2023-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2023-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDONCHENKO2023-07-14 do dziś
2. ImionaROMAN2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-07-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBITSIURA2023-07-14 do dziś
2. ImionaELINA2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-07-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2023-07-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2023-07-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2023-07-14 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2023-07-14 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2023-07-14 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2023-07-14 do dziś
542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2023-07-14 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2023-07-14 do dziś
762 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2023-07-14 do dziś
825 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2023-07-14 do dziś
958 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2023-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów