YAQ PROFILAKTYKA  FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0001047119
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-07-14
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/10745/23/14]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2023-07-14 do dziś
3. NazwaYAQ PROFILAKTYKA  FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNEGO2023-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-07-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2023-07-14 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. ZWYCIĘSTWA nr domu 1 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2023-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.06.2023 R.; 06.07.2023 R. - ZMIENIONO: §19 UST.1 STATUTU2023-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2023-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI I JEJ FILII SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU FUNDACJI, WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI I SEKRETARZ ZARZĄDU FUNDACJI SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI TYLKO Z INNYM CZŁONKIEM ZARZADU FUNDACJI ŁĄCZNIE2023-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAWIŃSKI2023-07-14 do dziś
2. ImionaLESZEK2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPRZES ZARZĄDU2023-07-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2023-07-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2023-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2023-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĄCZYŃSKA2023-07-14 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEREWECKA2023-07-14 do dziś
2. ImionaJOANNA2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-07-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2023-07-14 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2023-07-14 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2023-07-14 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2023-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów