TURBOMACHINERY ENGINEERING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0001047102
Numer REGON: 525852142
Numer NIP: 6312714267
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-07-14
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/10538/23/694]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-07-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTURBOMACHINERY ENGINEERING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-07-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2023-07-14 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. ZWYCIĘSTWA nr domu 14 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2023-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.06.2023 R., NOTARIUSZ MARTA WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 5378/20232023-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-07-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAŃSKI2023-07-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ ARKADIUSZ2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2023-07-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILOZOF2023-07-14 do dziś
2. ImionaBARTOSZ JAKUB2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2023-07-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPTACZ2023-07-14 do dziś
2. ImionaJAN PAWEŁ2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2023-07-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANGE2023-07-14 do dziś
2. ImionaMONIKA AGNIESZKA2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2023-07-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2023-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI (REPREZENTACJA) SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI (REPREZENTACJI) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2023-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAŃSKI2023-07-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ ARKADIUSZ2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-07-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2023-07-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2023-07-14 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2023-07-14 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2023-07-14 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2023-07-14 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2023-07-14 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2023-07-14 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2023-07-14 do dziś
878 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2023-07-14 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2023-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów