UNO JOŃCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-09-30 godz. 15:21:59
Numer KRS: 0001047082
Numer REGON: 525849430
Numer NIP: 8151817157
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-07-14
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/13352/23/941]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-07-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaUNO JOŃCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-07-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ŁAŃCUCKI gmina ŁAŃCUT miejscowość ŁAŃCUT2023-07-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁAŃCUT ulica UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 66 kod pocztowy 37-100 poczta ŁAŃCUT kraj POLSKA 2023-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.07.2023R.2023-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOŃCZYK2023-07-14 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2023-07-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-07-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOŃCZYK2023-07-14 do dziś
2. ImionaLUCYNA2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2023-07-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2023-07-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-07-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-07-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2023-07-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2023-07-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2023-07-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-07-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2023-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2023-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOŃCZYK2023-07-14 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJOŃCZYK2023-07-14 do dziś
2. ImionaWALDEMAR MICHAŁ2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-07-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2023-07-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2023-07-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2023-07-14 do dziś
247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-07-14 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-07-14 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2023-07-14 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-07-14 do dziś
673 1 REKLAMA2023-07-14 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów