BUEN SOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0001046876
Numer REGON: 525507652
Numer NIP: 6282291559
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-07-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/13314/23/459]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-07-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 525507652 NIP 62822915592023-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUEN SOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-07-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-07-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina CHRZANÓW miejscowość CHRZANÓW2023-07-13 do dziś
2. Adresmiejscowość CHRZANÓW ulica UL. ŚLĄSKA nr domu 64 A kod pocztowy 32-500 poczta CHRZANÓW kraj POLSKA 2023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki15 CZERWCA 2023 ROKU, REPERTORIUM A NR 2888/2023, NOTARIUSZ PIOTR MARQUARDT, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. PCK 10/22023-07-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-07-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-07-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROŻNIEWSKI2023-07-13 do dziś
2. ImionaPATRYK JULIAN2023-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ2023-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDURLAK2023-07-13 do dziś
2. ImionaMARIAN ANDRZEJ2023-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ2023-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAICKI2023-07-13 do dziś
2. ImionaROMAN SŁAWOMIR2023-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ2023-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-13 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAICKI2023-07-13 do dziś
2. ImionaPIOTR2023-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ2023-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-13 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARCZ2023-07-13 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAROSŁAW2023-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ2023-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-13 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROCKS2023-07-13 do dziś
2. ImionaTIMM2023-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ2023-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego49000,00 ZŁ2023-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-07-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2023-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROCKS2023-07-13 do dziś
2. ImionaTIMM2023-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-07-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARCZ2023-07-13 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAROSŁAW2023-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2023-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2023-07-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-07-13 do dziś
246 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2023-07-13 do dziś
346 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2023-07-13 do dziś
446 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2023-07-13 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2023-07-13 do dziś
682 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2023-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów