ALTER VIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-09-06 godz. 13:56:01
Numer KRS: 0001046714
Numer REGON: 525831329
Numer NIP: 9372753143
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-07-13
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/5811/23/896]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaALTER VIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-07-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-07-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina JAWORZE miejscowość JAWORZE2023-07-13 do dziś
2. Adresmiejscowość JAWORZE ulica UL. SŁONECZNA nr domu 626 kod pocztowy 43-384 poczta JAWORZE kraj POLSKA 2023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuALTER VIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KĘTACH2023-07-13 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina KĘTY miejscowość KĘTY2023-07-13 do dziś
3. Adresmiejscowość KĘTY ulica ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 32-650 poczta KĘTY kraj POLSKA 2023-07-13 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.07.20232023-07-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-07-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2023-07-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUROWIEC2023-07-13 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2023-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 PLN2023-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYRYCH2023-07-13 do dziś
2. ImionaMARCIN2023-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700 PLN2023-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDULIAN2023-07-13 do dziś
2. ImionaPIOTR2023-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 PLN2023-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2023-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2023-07-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2023-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDULIAN2023-07-13 do dziś
2. ImionaPIOTR2023-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-07-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy128 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK2023-07-13 do dziś
228 25 PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2023-07-13 do dziś
335 11 WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2023-07-13 do dziś
435 13 DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2023-07-13 do dziś
535 14 HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2023-07-13 do dziś
643 21 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2023-07-13 do dziś
743 22 WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2023-07-13 do dziś
870 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2023-07-13 do dziś
972 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2023-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów