FIRMA HANDLOWA LUDWINÓW SABINA DZIEDZIC, BERNARDETA JASTRZĄB SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0001045966
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2023-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2023-07-07
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/23017/23/366]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2023-07-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA LUDWINÓW SABINA DZIEDZIC, BERNARDETA JASTRZĄB SPÓŁKA JAWNA2023-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2023-07-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2023-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2023-07-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. OJCOWSKA nr domu 80 kod pocztowy 31-344 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2023-07-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejELIPSABIURO@GMAIL.COM2023-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.06.2023, 01.06.2023 -ZMIANA PAR. 22023-07-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2023-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2023-07-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale01.06.2023, WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWA LUDWINÓW SABINA DZIEDZIC, BERNARDETA JASTRZĄB PODJĘLI DNIA 01.06.2023 UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W FIRMĘ HANDLOWĄ LUDWINÓW SABINA DZIEDZIC, BERNARDETA JASTRZĄB SPÓŁKA JAWNA. WSPÓLNIK SABINA DZIEDZIC POSŁUGUJE SIĘ NIP 9452095624, WSPÓLNIK BERNARDETA JASTRZĄB POSŁUGUJE SIĘ NIP 9451560651.2023-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „LUDWINÓW” S.C. SABINA DZIEDZIC,BERNARDETA JASTRZĄB,2023-07-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2023-07-07 do dziś
5. Numer REGON0039187212023-07-07 do dziś
6. Numer NIP67700455622023-07-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEDZIC2023-07-07 do dziś
2. ImionaSABINA2023-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2023-07-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-07-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĄB2023-07-07 do dziś
2. ImionaBERNARDETA2023-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-07-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-07-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-07-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-07-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2023-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. 2. PRAWO OKREŚLONE W PKT. 1 WSPÓLNICY WYKONUJĄ JEDNOOSOBOWO. 3. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRE POWODOWAŁOBY ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ 20.000,- ZŁ BRUTTO (SŁOWNIE : DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGAJĄ WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2023-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEDZIC2023-07-07 do dziś
2. ImionaSABINA2023-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĄB2023-07-07 do dziś
2. ImionaBERNARDETA2023-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2023-07-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2023-07-07 do dziś
246 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2023-07-07 do dziś
346 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2023-07-07 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2023-07-07 do dziś
546 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2023-07-07 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-07-07 do dziś
747 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-07-07 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2023-07-07 do dziś
956 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2023-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów